ورود |  عضويت|  EN
پنج شنبه 29 مهر ماه 1400
 

آخرین بروز رسانی 1398/11/15

Module Border Module Border
  شرح وظایف مدیریت طرح کاداستر (Cadastre) 

 

رئيس اداره مهندسي و حدنگاري اراضي كشاورزي ( كاداستر )

-          مسئوليت جمع آوري، توليد، طبقه بندي، پردازش، نگهداري، بهنگام سازي نقشه ها و اطلاعات مكاني مورد نياز مديريت بر اراضي كشاورزي استان

-          تهيه برنامه اجرايي سالانه واحد مهندسي و حدنگاري

-          برنامه ريزي و پيش بيني سازوكارهاي لازم درراستاي اجرايي نمودن ماده 9 قانون جامع حدنگاري (كاداستر) به منظور توليد و تهيه نقشه هاي واحدهاي مالكيتي اراضي كشاورزي

-          مسئوليت پياده سازي نظام فني و اجرايي طرح كاداستر اراضي كشاورزي و شناسايي خلاء ها و مشكلات طرح

-          مسئوليت نظارت بر اجراي طرح كاداستر كشاورزي و پايش اراضي

-          پيگيري تشكيل جلسات كارگروه هماهنگي استاني و كميته فني و تخصصي كاداستر استاني

-          هماهنگي با اداره كل مهندسي و حد نگاري سازمان امور اراضي كشور و پيگيري امور و سياستهاي اجرايي ابلاغي

-          تنظيم و برنامه ريزي روابط كاري با دستگاههاي ذيربط با امور زمين و ايجاد هماهنگي استاني در تبادل اطلاعات مكاني و توصيفي اراضي و بهره برداران اراضي كشاورزي

-          مسئوليت هماهنگي و پيگيري تهيه نقشه هاي پايه و روزآمد اراضي كشاورزي

-          مسئوليت شناسايي و تهيه نقشه اراضي دولتي قابل واگذاري در اجراي سياست هاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در امور زمين

-          مسئوليت هماهنگي و پيگيري تهيه نقشه هاي كاربري اراضي كشاورزي(زراعي و باغي) استان

-          نظارت برحسن اجراي عمليات نقشه برداري واحدهاي امور اراضي استان

-          هماهنگي در تهيه نقشه هاي عملياتي از استعداد يابي اراضي ملي و دولتي جهت توسعه بخش كشاورزي

-          هماهنگي در زمينه تهيه نقشه تجميع و يكپارچه شده اراضي خرد كشاورزي موضوع ماده (5) قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي وايجاد قطعات مناسب فني واقتصادي

-          مسئوليت پيگيري اجراي طرح آمايش سرزميني اراضي كشاورزي استان با هماهنگي دستگاههاي ذيربط

-          مسئوليت در زمينه حسن اجراي طرحهاي توسعه شهري و سرزميني و  همچنين طرحهاي كالبدي توسعه شهري

-          مسئوليت امور پايش و كاربري اراضي كشاورزي و شناسايي اراضي دولتي و باير  

-          هماهنگي در مكان يابي اراضي مناسب جهت توسعه شهرها بمنظور جلوگيري از اختصاص اراضي مرغوب كشاورزي براي گسترش مراكز سكونتي با همكاري ادارات راه و شهرسازي

-          انجام سايرامور محوله ازسوي مقام مافوق   

 

كارشناس نقشه برداري و حد نگاري

 

-          پيگيري جمع آوري، توليد، طبقه بندي، پردازش، نگهداري، بهنگام سازي نقشه ها و اطلاعات مكاني مورد نياز مديريت بر اراضي كشاورزي استان

-          مسئوليت و پيگيري تهيه نقشه هاي پايه و روزآمد اراضي كشاورزي

-          پيش بيني ساز و كارهاي لازم  در راستاي  اجرايي نمودن ماده 9 قانون جامع حد نگاري(كاداستر) به منظور توليد و تهيه نقشه هاي واحدهاي مالكيتي اراضي كشاورزي

-          پيگيري شناسايي و تهيه نقشه اراضي دولتي قابل واگذاري در اجراي سياست هاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در امور زمين

-          پياده سازي نظام فني و اجرايي طرح كاداستر اراضي كشاورزي و شناسايي خلاء ها و مشكلات طرح

-          مسئوليت و پيگيري تهيه نقشه هاي كاداستر اراضي كشاورزي(زراعي و باغي) استان

-          نظارت بر امور اجرايي طرح كاداستر كشاورزي و پايش اراضي

-          نظارت برحسن اجراي عمليات نقشه برداري واحدهاي امور اراضي استان و ارائه آموزشهاي مورد نياز

-          همكاري در تهيه نقشه هاي استعداد يابي اراضي ملي و دولتي جهت توسعه بخش كشاورزي

-          پيگيري تهيه نقشه تجميع و يكپارچه شده اراضي خرد كشاورزي موضوع ماده (5) قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي وايجاد قطعات مناسب فني واقتصادي

-          پيگيري اجراي طرح آمايش سرزميني اراضي كشاورزي استان با هماهنگي دستگاههاي ذيربط

-          همكاري درزمينه حسن اجراي طرحهاي توسعه شهري وسرزميني و همچنين طرحهاي كالبدي توسعه شهرسازي

-          همكاري در امور پايش و كاربري اراضي كشاورزي و شناسايي اراضي دولتي و باير

-          پيگيري امور مكان يابي اراضي مناسب جهت توسعه شهرها بمنظور جلوگيري از اختصاص اراضي مرغوب كشاورزي براي گسترش مراكز سكونتي با همكاري ادارات راه و شهرسازي

-          همكاري درگردآوري لايه هاي اطلاعات مكاني و نقشه هاي پايه استاني

-          انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

 

كارشناس اطلاعات جغرافيايي

 

-          پيگيري جمع آوري، توليد، طبقه بندي، پردازش، نگهداري، بهنگام سازي نقشه ها و اطلاعات مكاني مورد نياز مديريت بر اراضي كشاورزي استان

-          مسئوليت پيگيري تهيه نقشه هاي پايه و روزآمد اراضي كشاورزي

-          همكاري در  راستاي  اجرايي نمودن ماده 9 قانون جامع حد نگاري(كاداستر) به منظور توليد و تهيه نقشه هاي واحدهاي مالكيتي اراضي كشاورزي

-          شناسايي و تهيه نقشه اراضي دولتي قابل واگذاري در اجراي سياست هاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در امورزمين

-          پياده سازي نظام فني و اجرايي طرح كاداستر اراضي كشاورزي و شناسايي خلاء ها و مشكلات طرح

-          مسئوليت و پيگيري تهيه نقشه هاي كاداستر اراضي كشاورزي(زراعي و باغي) استان

-          نظارت بر امور اجرايي طرح كاداستر كشاورزي و پايش اراضي

-          نظارت برحسن اجراي عمليات نقشه برداري واحدهاي امور اراضي استان و ارائه آموزشهاي مورد نياز

-          پيگيري تهيه نقشه هاي عملياتي از استعداد يابي اراضي ملي و دولتي جهت توسعه بخش كشاورزي

-          پيگيري تهيه نقشه تجميع و يكپارچه شده اراضي خرد كشاورزي موضوع ماده (5)قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي وايجاد قطعات مناسب فني واقتصادي

-          پيگيري اجراي طرح آمايش سرزميني اراضي كشاورزي استان با هماهنگي دستگاههاي ذيربط

-          همكاري در زمينه حسن اجراي طرحهاي توسعه شهري و سرزميني و  همچنين طرحهاي كالبدي توسعه شهرسازي

-          همكاري در امور پايش و كاربري اراضي كشاورزي و شناسايي اراضي دولتي و باير

-          پيگيري امور مكان يابي اراضي مناسب جهت توسعه شهرها بمنظور جلوگيري از اختصاص اراضي مرغوب كشاورزي براي گسترش مراكز سكونتي با همكاري  ادارات راه و شهرسازي

-          مسئوليت و پيگيري گرد آوري لايه هاي اطلاعات مكاني و نقشه هاي  پايه استاني

-          انجام ساير امور محوله  از سوي  مقام مافوق  

 

كارشناس تفسير عكسهاي هوايي

 

-          پيگيري جمع آوري، توليد، طبقه بندي، پردازش، نگهداري، بهنگام سازي نقشه ها و اطلاعات مكاني مورد نياز مديريت بر اراضي كشاورزي استان

-          پيگيري تهيه نقشه هاي پايه و روزآمد اراضي كشاورزي

-          همكاري در راستاي اجرايي نمودن ماده 9 قانون جامع حد نگاري(كاداستر) به منظور توليد و تهيه نقشه هاي واحدهاي مالكيتي اراضي كشاورزي

-          همكاري در شناسايي و تهيه نقشه اراضي دولتي قابل واگذاري در اجراي سياست هاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در امور زمين

-          همكاري در پياده سازي نظام فني و اجرايي طرح كاداستر اراضي كشاورزي و شناسايي خلاء ها و مشكلات طرح

-          همكاري در تهيه نقشه هاي كاداستر اراضي كشاورزي(زراعي و باغي) استان

-          همكاري در نظارت بر امور اجرايي طرح كاداستر كشاورزي و پايش اراضي

-          همكاري در نظارت برحسن اجراي عمليات نقشه برداري واحدهاي امور اراضي استان و ارائه آموزشهاي مورد نياز

-          مسئوليت و پيگيري تهيه نقشه هاي عملياتي استعداد يابي اراضي ملي و دولتي جهت توسعه بخش كشاورزي

-          همكاري در پيگيري تهيه نقشه تجميع و يكپارچه شده اراضي خرد كشاورزي موضوع ماده (5)قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي وايجاد قطعات مناسب فني واقتصادي

-          همكاري در پيگيري اجراي طرح آمايش سرزميني اراضي كشاورزي استان با هماهنگي دستگاههاي ذيربط

-          همكاري درزمينه حسن اجراي طرحهاي توسعه شهري و سرزميني و همچنين طرحهاي كالبدي توسعه شهرسازي

-          همكاري در امور پايش و كاربري اراضي كشاورزي و شناسايي اراضي دولتي و باير

-          پيگيري امور مكان يابي اراضي مناسب جهت توسعه شهرها بمنظور جلوگيري از اختصاص اراضي مرغوب كشاورزي براي گسترش مراكز سكونتي با همكاري ادارات راه و شهرسازي

-          همكاري درگرد آوري لايه هاي اطلاعات مكاني و نقشه هاي پايه استاني

-          انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

 

 

كارشناس سنجش از راه دور اراضي

 

-          پيگيري جمع آوري، توليد، طبقه بندي، پردازش، نگهداري، بهنگام سازي نقشه ها و اطلاعات مكاني مورد نياز مديريت بر اراضي كشاورزي استان

-          پيگيري تهيه نقشه هاي پايه و روزآمد اراضي كشاورزي

-          همكاري در  راستاي  اجرايي نمودن ماده 9 قانون جامع حد نگاري(كاداستر) به منظور توليد و تهيه نقشه هاي واحدهاي مالكيتي اراضي كشاورزي

-          همكاري درشناسايي و تهيه نقشه اراضي دولتي قابل واگذاري دراجراي سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي در امور زمين

-          پياده سازي نظام فني و اجرايي طرح كاداستر اراضي كشاورزي و شناسايي خلاء ها و مشكلات طرح

-          همكاري در تهيه نقشه هاي كاداستر اراضي كشاورزي(زراعي و باغي) استان

-          همكاري در نظارت بر اجراي طرح كاداستر كشاورزي و پايش اراضي

-          همكاري در نظارت برحسن اجراي عمليات نقشه برداري واحدهاي امور اراضي استان

-          پيگيري و گردآوري نقشه هاي  استعداد يابي اراضي ملي و دولتي جهت توسعه بخش كشاورزي

-          همكاري و هماهنگي در زمينه تهيه نقشه تجميع و يكپارچه شده اراضي خرد كشاورزي موضوع ماده (5)قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي وايجاد قطعات مناسب فني واقتصادي

-          پيگيري اجراي طرح آمايش سرزميني اراضي كشاورزي استان با هماهنگي دستگاههاي ذيربط

-          همكاري درزمينه حسن اجراي طرحهاي توسعه شهري و سرزميني و همچنين طرحهاي كالبدي توسعه شهرسازي

-          پيگيري  امور پايش و كاربري اراضي كشاورزي و شناسايي اراضي دولتي و باير

-          مسئوليت و پيگيري امور مكان يابي اراضي مناسب جهت توسعه شهرها بمنظور جلوگيري از اختصاص اراضي مرغوب كشاورزي براي گسترش مراكز سكونتي  با همكاري  ادارات راه و شهرسازي

-          همكاري درگرد آوري لايه هاي اطلاعات مكاني و نقشه هاي پايه استاني

-          انجام ساير امور محوله  از سوي مقام مافوق   

 

Module Border Module Border
 
  نظرسنجي
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 59000

عالی : 93%
خوب : 4%
متوسط : 1%
ضعیف : 2%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 307
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 307

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 26333307
Visitors بازديد هاي امروز: 3506
Visitors بازديد هاي ديروز: 6022

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1400/07/29 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا