ورود |  عضويت|  EN
پنج شنبه 10 خرداد ماه 1403
 

آخرین بروز رسانی 1399/02/05

Module Border Module Border
  وظایف استانی و اهداف سازمانی 

رئيس جمهور

شورايعالی اداری

 

مصوبه شماره 205240/1901

مورخ 6/11/81 شورای عالی اداری 

 

وظايف واحدهای استانی

 وزارت جهاد كشاورزی

 

 مقدمه :

وزارت جهادكشاورزي يكی از مهم ترين و كليدی ترين وزارتخانه های دولت است كه براساس اصول متعدد قانون اساسی كشور ، مفاد سند چشم انداز بيست ساله كشور و مواد زيادی از قانون برنامه های چهارم و پنجم توسعه ، ماموريت های بزرگی در حوزه «تأمين امنيت غذايی» و «خودكفايی در توليد محصولات اساسی و توسعه صادرات محصولات كشاورزی» «حفاظت از منابع طبيعی» و فراهم آوردن زمينه های رشد 6.5 % در بخش كشاورزی برعهده دارد. بی گمان دستيابی به چنين اهداف سترگی در حوزه كشاورزي ، مستلزم فراهم شدن زمينه تعاملات ، هماهنگی ها و همكاری های قانونی و ضابطه مند و ايفای وظايفی است كه مستند به قانون مصوب مراجع ذيصلاح باشد. این وزارتخانه در تاریخ 6/10/1379 از ادغام دو وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی با تصویب مجلس شورای اسلامی تأسیس گردید. پس از ابلاغ اين قانون و به استناد ماده (2) قانون مذكور ، شرح وظايف تفضيلی وزارت جهادكشاورزی توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور (سابق) تهيه و در تاريخ 2/4/1381 به تصويب هيات دولت رسيد. همچنين شورای عالی اداری در نود و هشتمين جلسه خود و به استناد تصویب نامه شماره 1901/205240 مورخ 6/11/1380 ، در اجرای بندب ماده يك قانون برنامه سوم توسعه و به منظور اعطای اختيارات لازم به مسئولين واحدهای استانی ، شرح وظايف سازمان جهادكشاورزی استان ها را تصويب نمود.

 

اهداف سازمانی

 

شورای عالی اداری در نود و هشتمين جلسه مورخ 7/10/81 در اجرای جزء 3 بند ماده يك وظايف واحدهای استانی جهادكشاورزی را به شرح زير تصويب نمود.

 1) بررسی و شناخت امكانات و استعدادهای بالقوه و بالفعل منابع و عوامل توليد بخش كشاورزی (زراعت ، باغبانی ، آب و خاك ، دام ، طيور و آبزيان و توسعه روستائی و عشايری و منابع طبيعی ) در سطح استان و مسائل و مشكلات فنی ، اقتصادی و اجتماعی مربوط به آنها

 2) تهيه و تدوين خط مشی ها ، اهداف ، برنامه ها و سياست های توسعه بخش كشاورزی ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشايری در استان درقالب سياست ها و برنامه های مصوب و همچنين پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به مراجع ذيربط در استان جهت تصويب 

3) بررسی ، تدوين و اجرای برنامه ها ، طرح ها و دستورالعمل های مربوط به الگوی كشت محصولات كشاورزی و همچنين نظام دامداری ، دامپروری و منابع طبيعی استان در قالب سياست های مصوب

4) تهيه ، تدوين و اجرای طرح های جامع مربوط به افزايش توليد محصولات كشاورزی و دامی و كاهش ضايعات درسطح استان براساس قوانين و مقررات مربوط

 5) جمع آوری ، استخراج ، طبقه بندی ، پردازش ، نگهداری ، بهنگام سازی و انتشار آمار اطلاعات مربوط به بخش كشاورزی و توسعه و عمران روستايی و عشايری در استان

 6) تهيه ، اجرا و ارزشيابی طرح های تحقيقاتی استانی بر اساس سياست ها و خط مشی های ابلاغی وزارت

7) مطالعه ، بررسی ، نيازسنجی ، برنامه ريزی ، تهيه ، اجراء و ارزشيابی طرح ها ، برنامه ها و دوره های آموزشی و ترويجی ، فنی و حرفه ای و علمی و كاربردی مورد نياز توليدكنندگان ، بـهــره برداران ، مروجان و راهبران بخش كشاورزی در استان در قالب سياست ها و برنامه های مصوب وزارت جهادكشاورزی

8) ارائه نتايج پژوهش های انجام شده به توليدكنندگان و بهره برداران

 9) تهيه و اجرای طرح ها و برنامه های مرتبط  با حفظ، احياء ، گسترش ، حمايت و بهره برداری صحيح از جنگل ها و مراتع طبيعی و دست كاشت در سطح استان در چارچوب سياست ها و برنامه های مصوب

10) مطالعه ، برنامه ريزی ، ‌تدوين و اجرای طرح های لازم در زمينه آبخيزداری و آبخوانداری در حوزه های آبخيز استان

 11) تهيه و اجرای طرح های تثبيت شن های روان و بيابان زدائی و جلوگيری از بيابان زايی 

12) تهيه ، تدوين و اجرای طرحهای جنگل كاری، جنگل داری ، مرتع داری ، ايجاد پارك های جنگلی و تفرجگاه های طبيعی در چارچوب سياست های ابلاغی 

13) انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و جلوگيری از تغيير و تبديل كاربری اراضی كشاورزی و جنگلی 

14) تشخيص و تفكيك حريم قانونی اراضی ملی ، دولتی و موات از مستثنيات اشخاص حقيقی و حقوقی در سطح استان و اخذ سند به نام دولت جمهوری اسلامی ايران و اجرای مقررات مربوط به مديريت و واگذاری اراضی ملی و دولتی در چارچوب قوانين و مقررات موجود 

15) انجام عمليات اجرايی لازم برای تثبيت مالكيت های شرعی و قانونی با رعايت حقوق متقابل مردم و دولت و اجرای قانون اصلاحات ارضی در رقبات مشمول و باقيمانده و همچنين تعيين تكليف نهايی اراضی كشت موقت 

16) برنامه ريزی در جهت استقرار شكبه عمليات ترويجی درمناطق روستايی و عشايری در قالب سياست ها و برنامه های وزارتخانه ها 

17) تهيه برنامه استفاده از اراضی كشاورزی و منابع طبيعی استان در چارچوب طرح های جامع حوزه های آبخيز 

18) نظارت بهداشتی بر مراكز نگهداری و پرورش دام و مركز تهيه ، توليد و توزيع و عرضه فرآورده های خام با منشاء دامی و محصولات شيلاتی ، كارخانجات خوارك دام ، كشتارگاه ها و اماكن عرضه دام و اعمال استانداردها 

19) انجام اقدامات لازم در جهت حفظ ، احياء ، توسعه و بهره برداری مناسب از منابع آبزی و توسعه آبزی پروری در استان 

20) برنامه ريزی ، اتخاذ تدابير و پيش بينی ساز و كارهای لازم به منظور توسعه و عمران روستاها با هماهنگی ساير دستگاه ها در سطح استان 

21) تهيه ، تدوين و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور زيربنايی كشاورزی از قبيل يكپارچگی سازی اراضی ، احداث راه های بين مزارع ، تجهيز و نوسازی مزارع و باغ ها به منظور استفاده مؤثر از منابع و نهاده های كشاورزی 

22) بررسی و انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ ، اصلاح ، احياء و افزايش حاصلخيزی خاك در جهت بهره برداری بهينه و مطلوب از آن 

23) برنامه ريزی و انجام اقدامات لازم به منظور انتقال آب انهار سنتی و قنوات ، توزيع و مصرف بهينه آب كشاورزی و افزايش راندمان آبياری در مزارع و باغ ها با استفاده از روش های نوين آبياری و اقدامات مربوط به احداث ، توسعه و نگهداری تأسيسات آبی 

24) اجرای وظايف مقرر در قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن در سطح استان 

25) اجرای طرح های كوچك تأمين و توسعه منابع آب در سطح استان (پس از كسب مجوز لازم از سازمان آب منطقه ای ذيربط) 

26) شناسايی امكانات و نيازمندي های دامداران متحرك جهت ارائه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعيت اقتصادی ، اجتماعی و توليدی عشاير 

27) ساماندهی كوچ و اسكان عشاير در چارچوب طرح های ابلاغی 

28) انجام اقدامات لازم در جهت نگهداری بنادر شيلاتی و تأسيسات زيربنايی براساس ضوابط ابلاغی 

29) فراهم آوردن زمينه های توسعه صنايع مربوط به جمع آوری ، نگهداری ، تبديل و عمل آوری و بسته بندی محصولات كشاورزی و فرآورده های دامی و توسعه وحمايت از صنايع كوچك تبديلی و تكميلی بخش كشاورزی و صنايع روستايی در استان

 

30) انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ ، بهبود و توسعه كمی و كيفی محصولات زراعی و باغی ،  توليدات دام ، آبزيان و منابع طبيعی استان و حمايت از منافع توليدكنندگان 

31) بررسی نظام های بهره برداری كشاورزی در استان و فراهم آوردن موجبات توسعه مناسب ترين آنها با توجه به خصوصيات فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی منطقه 

32) انجام بررسی های لازم در مورد برآورد و تشخيص كمی و كيفی كليه نيازهای فنآوری كشاورزی متناسب با خصوصيات و ويژگی های اقليمی و كشاورزی استان و تهيه و اجرای طرح های مكانيزاسيون و ساير برنامه های مورد نياز بر اساس سياست ها و خط مشی های ابلاغی  

33) انجام اقدامات لازم در جهت حفظ ، احياء ، توسعه و بهره برداری مناسب از منابع دام و آبزيان ، اصلاح نژاد ، تغذيه ، مديريت و مهندسی بهداشت جايگاه دام و صدور مجوزهای لازم در چارچوب سياست ها و دستورالعمل های ابلاغی 

34) تأمين سلامتی و بهداشت دام از طريق ايجاد شبكه های پيش آگاهی و مراقبت و اجرای عمليات پيشگيری و مبارزه با بيماري های دامی و مشترك انسان و دام و قرنطينه دامی 

35) انجام اقدامات لازم در خصوص گسترش شبكه های پيش آگاهی ، مراقبت ، پيشگيری ، قرنطينه گياهی و مبارزه با آفات ، علف های هرز و بيماري های گياهی در سطح استان

36) نظارت و كنترل بر توزيع و مصرف مايه ها و ساير مواد بيولوژيكی و سموم مورد نياز بخش كشاورزی در استان براساس ضوابط ابلاغی 

37) انجام اقدامات لازم در زمينه ساماندهی و بهينه سازی نظام عرضه و تقاضا و تنظيم بازار محصولات كشاورزی و توليدات د امی در استان در چارچوب برنامه های مصوب و سياست های بازرگانی كشور 

38) انجام اقدامات لازم در زمينه خريد ، فروش ، بازاريابی ، صادرات ، بيمه ، نگهداری ، امحاء و نظاير آن در خصوص محصولات و فرآورده های بخش كشاورزی براساس قوانين ، مصوبات و آئين نامه ها و دستورالعمل های مربوطه در چارچوب سياست های بازرگانی كشور 

39) حمايت از توسعه سرمايه گذاری در بخش كشاورزی و فراهم آوردن زمينه های لازم برای استفاده از تسهيلات اعتباری بانك كشاورزی و ساير منابع بانكی و موسسات اعتباری توسط توليدكنندگان و بهره برداران 

40) انجام اقدامات لازم در زمينه بيمه توليدكنندگان ، توليدات ، تأسيسات و صنايع مربوط به بخش كشاورزی

41) انجام اقدامات لازم در زمينه ارائه خدمات و تأمين و توزيع نهاده های كشاورزی دام و آبزيان ، دارو ، سرم و ساير مواد بيولوژيك از طريق  بخش غيردولتی و درصورت لزوم توسط واحد ذيربط در استان در چارچوب ضوابط ابلاغی وزارت جهادكشاورزی

42) نظارت مستمر بر كليه فعاليت های مرتبط با زيربخش های مختلف كشاورزی در سطح استان 

43) نظارت و ارزشيابی طرح ها ، فعاليتها ، اقدامات در حيطه وظايف واحدهای استانی وزارتخانه بمنظور سنجش ميزان كارآيی و اثر بخشی آنها 

44) اجرای ماده 88 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت برای انجام فعاليت های مربوط به بخش كشاورزی ، منابع طبيعی و دام و طيور و آبزيان 

45) انــجام ساير وظــايف و اموری كه به موجب قوانين و مقررات به عهده وزارت جهادكشاورزی در سطح استان می باشد

Module Border Module Border
 
  نظرسنجي
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 63300

عالی : 89%
خوب : 4%
متوسط : 1%
ضعیف : 6%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 230
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 230

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 33157527
Visitors بازديد هاي امروز: 671
Visitors بازديد هاي ديروز: 4888

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1403/03/10 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا