ورود |  عضويت|  EN
يكشنبه 10 اسفند ماه 1399
 

آخرین بروز رسانی 1399/10/15

Module Border Module Border
  معرفی مدیر و پرسنل مدیریت امور مالی 
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
قاسم حقيقي زادهمدیر امور مالی و ذیحساب سازمان mali-haghighy@agri-es.ir 48 - 37913247 - 031 
سیدعلی حسینیمعاون مدیر امور مالی a.hoseini@agri-es.ir 48 - 37913247 - 031 
لطفعلی مؤمنیرئیس دفتر مدیریت امور مالی mali@agri-es.ir 48 - 37913247 - 031 
مهرداد احمدیرئیس اداره رسیدگی به اسناد mali@agri-es.ir 37913259 - 031 
ابوالفضل ایزدیرئیس اداره دریافت و پرداخت mali@agri-es.ir 37913253 - 031 
علی احمدی ونهریمسئول اعتبارات تملک سرمایه ای mali@agri-es.ir 37913256 - 031 
کورش داستانمسئول حقوق و دستمزد mali@agri-es.ir 37913297 - 031 
مجيد هزاردستان مسئول حقوق و دستمزد پرسنل بازنشسته omid@agri-es.ir 37913298 - 031 
ناهيد حسين خانيکارشناس تنظیم سند اعتبارات تملک سرمایه ای mali@agri-es.ir 37913258 - 031 
فائزه شاهگلکارشناس تنظیم سند اعتبارات هزینه ای mali@agri-es.ir 37913254 - 031 
رویا مهدویکارشناس امور مالی mali@agri-es.ir 37913254 - 031 
علیرضا یزدخواستیکارشناس امور مالی mali@agri-es.ir 37913255 - 031 
عباسعلی شرف زادهکارشناس امور مالی mali@agri-es.ir 37913265 - 031 
احمدرضا احمدسرشتکارشناس امور مالی mali@agri-es.ir 37913255 - 031 
-- - - 
انسیه نویدیکارشناس امور مالی mali@agri-es.ir 37913256 - 031 
مرتضي نصر اصفهاني کارشناس امورمالي mali@agri-es.ir 37913297 - 031 
یاسر ماهیانکارشناس امور مالی mali@agri-es.ir 37913297 - 031 
محمد بخشيامين اموال mali@agri-es.ir 37913299 - 031 
هیئت دیوان محاسبات  37913246 - 031 
Module Border Module Border

mali-haghighy@agri-es.ir

نام: قاسم

نام خانوادگی: حقیقی زاده

عنوان: مدیر امور مالی و ذیحساب سازمان

شماره تلفن: 37913248 - 37913247

پست الکترونیک: mali-haghighy@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 248

متن / HTML

a.hoseini@agri-es.ir

نام: سیدعلی

نام خانوادگی: حسینی

عنوان: معاون مدیر امور مالی

شماره تلفن: 37913248 - 37913248

پست الکترونیک: a.hoseini@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 248

متن / HTML

mali@agri-es.ir

نام: لطفعلی

نام خانوادگی: مؤمنی

عنوان: رئیس دفتر مدیریت امور مالی

شماره تلفن: 37913248 - 37913247

پست الکترونیک: mali@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 248

mali@agri-es.ir

نام: مهرداد

نام خانوادگی: احمدی

عنوان: رئیس اداره رسیدگی به اسناد

شماره تلفن: 37913259

پست الکترونیک: mali@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 259

mali@agri-es.ir

نام: ابوالفضل

نام خانوادگی: ایزدی

عنوان: رئیس اداره دریافت و پرداخت

شماره تلفن: 37913253

پست الکترونیک: mali@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 253

متن / HTML

mali@agri-es.ir

نام: علی

نام خانوادگی: احمدی ونهری

عنوان: مسئول اعتبارات تملک سرمایه ای

شماره تلفن: 37913256

پست الکترونیک: mali@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 256

متن / HTML

mali@agri-es.ir

نام: کورش

نام خانوادگی: داستان

عنوان: مسئول حقوق و دستمزد

شماره تلفن: 37913297

پست الکترونیک: mali@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 297

متن / HTML

mali@agri-es.ir

نام: مجید

نام خانوادگی: هزاردستان

عنوان: حقوق و دستمزد پرسنل بازنشسته

شماره تلفن: 37913298

پست الکترونیک: mali@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 298

متن / HTML

mali@agri-es.ir

نام: ناهید

نام خانوادگی: حسین خانی

عنوان: تنظیم سند اعتبارات تملک سرمایه ای

شماره تلفن: 37913258

پست الکترونیک: mali@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 258

متن / HTML

mali@agri-es.ir

نام: فائزه

نام خانوادگی: شاهگل

عنوان: تنظیم سند اعتبارات هزینه ای

شماره تلفن: 37913254

پست الکترونیک: mali@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 254

متن / HTML

mali@agri-es.ir

نام: رویا

نام خانوادگی: مهدوی

عنوان: کارشناس امور مالی

شماره تلفن: 37913254

پست الکترونیک: mali@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 254

متن / HTML

mali@agri-es.ir

نام: علیرضا

نام خانوادگی: یزدخواستی

عنوان: کارشناس امور مالی

شماره تلفن: 37913255

پست الکترونیک: mali@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 255

متن / HTML

mali@agri-es.ir

نام: عباسعلی

نام خانوادگی: شرف زاده

عنوان: کارشناس امور مالی

شماره تلفن: 37913265

پست الکترونیک: mali@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 265

متن / HTML

mali@agri-es.ir

نام: احمد

نام خانوادگی: احمدسرشت

عنوان: کارشناس امور مالی

شماره تلفن: 37913255

پست الکترونیک: mali@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 255

متن / HTML

mali@agri-es.ir

نام: انسیه

نام خانوادگی: نویدی

عنوان: کارشناس امور مالی

شماره تلفن: 37913256

پست الکترونیک: mali@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 256

متن / HTML

mali@agri-es.ir

نام: مرتضی

نام خانوادگی: نصراصفهانی

عنوان: کارشناس امور مالی

شماره تلفن: 37913297

پست الکترونیک: mali@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 297

متن / HTML

mali@agri-es.ir

نام: یاسر

نام خانوادگی: ماهیان

عنوان: کارشناس امور مالی

شماره تلفن: 37913297

پست الکترونیک: mali@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 297

متن / HTML

mali@agri-es.ir

نام: محمد

نام خانوادگی: بخشی

عنوان: امین اموال

شماره تلفن: 37913299

پست الکترونیک: mali@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 299

san-ahmadi@agri-es.ir

نام: مسعود

نام خانوادگی: احمدی

عنوان: کارشناس امور مالی

شماره تلفن: 37913290

پست الکترونیک: san-ahmadi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 290

 
  نظرسنجي
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 55905

عالی : 93%
خوب : 4%
متوسط : 1%
ضعیف : 2%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 264
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 264

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 24737698
Visitors بازديد هاي امروز: 376
Visitors بازديد هاي ديروز: 5662

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1399/12/10 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا