ورود |  عضويت|  EN
چهارشنبه 26 خرداد ماه 1400
 

آخرین بروز رسانی 1398/05/12

Module Border Module Border
  شرح وظایف مدیریت امور مالی 

شرح وظايف مدیریت امورمالی  و ذیحساب سازمان :

1.      اعمال نظارت مالی و انطباق دریافت ها و پرداخت ها با قوانین و مقررات جاری کشور

2.      نگهداری و تنظیم حسابها مطابق قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه و ارسال آن به مراجع ذیربط

3.      تهیه وم تنظیم گزارش تفریغ بودجه در پایان هر سال و ارسال آن به مراجع ذیربط

4.      نگهداری حساب اعتبارات بر اساس قوانین بودجه سالیانه کشور

5.      حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر مالی مطابق ضوابط دیوان محاسبات کشور

6.      نگهداری و تحیول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

7.      نگهداری حساب اموال دولتی و  نظارت بر حساب اموال مذکور و همچنین نظار بر انبارها

8.      نگهداری حساب درآمدها و تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به تفکیک منابع درآمدی

9.      تامین اعتبار حواله های صادره از سوی مقامات مجاز به منظور اختصاص تمام و یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین

10. دراختیار قرار دادن تنخواه گردان پرداخت به عاملین و مسئولین امورمالی شهرستان ها با تائید مقامات مجاز برای برخی از هزینه ها و پیگیری های لازم جهت واریز آن

11.  تهیه و تنظیم و پرداخت لیست حقوق و مزایای کارکنان شاغل ، بازنشسته و موظفین

12.  معرفی عاملین و مسئولین امورمالی و امناء اموال و نظارت بر عملکرد آنان

13. افتتاح حسابهای مورد لزوم جهت انجام امور دریافت و پرداخت سازمان و حسب مورد انسداد حسابهای غیر ضروری با مجوز سازمان اقتصادی و دارایی

14.  همکاری با معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی به منظور بودجه سالیانه سازمان

15.  درخواست تنخواه حسابداری از خزانه به منظور پرداخت تعهدات قابل پرداخت مطابق با موافقن نامه های مبادله شده

16.  نظارت و نگهداری و حفظ سوابق و اسناد مالی و پیگیری جهت امحاء اسناد در موعد مقرر طبق قانون دیوان محاسبات کشور

17. همکاری و پیگیری در زمینه دوره ها و برنامه های آموزشی و افزایش اطلاعات فنی و تخصصی کارکنان و عاملین ذیحساب و کارپردازان و  امناء اموال

18. شرکت در جلسات کمیسیون های مناقصه و مزایده و سایر جلسات جهت تصمیم گیری و اظهارنظر به مدارک و اسناد مناقصه و تنظیم صورتجلسات مربوطه

19. پیگیری جهت مانده وجوه اعتبارات جذب نشده هزینه ای تا آخرسال مالی هزینه ایی و وجوه جذب نشده اعتبارات تملک دارائیها تا آخر سال مالی تملکی و بستن حسابها

20.  ارزیابی عملکرد واحدها و مدیریت ها با توجه به نتایج گزارشات مالی و اعلام نقاظ ضعف و قوت ( طی جداول و نموداریها مصرف اعتبارات )

 

الف ) شرح وظایف اداره اعتبارات ، دريافت و پرداخت

ü      صدور درخواست وجه اعتبارات هزينه اي و سرمايه اي عهده خزانه معين استان

ü      پيگيري درخواست وجه هاي صادره تا مرحله دريافت اعتبار

ü      صدور اسناد حسابداري اعتبار مصوب تخصيص اعتبار ، درآمد ها و اصلاحيه موافقتنامه ها

ü      نگهداري حساب اعتبارات بر حسب برنامه ها و طرح ها و تهيه گزارشات لازم

ü      تامين اعتبار حواله هاي صادره از سوي مقامات مجازبراساس ليست هاي توزيعي وثبت هزينه هاي انجام شده

ü      انطباق عمليات ثبت شده در سيستم اعتبارات با سيستم حسابداري و رفع مغايرت احتمالي

ü   تهيه گزارشات مربوط به  اعتبارات و ارسال آن جهت بهره برداري رياست محترم و معاونين سازمان و مجريان طرحها و عاملين مسئول امور مالي و ساير مراجع ذيربط حسب مورد

ü      ارسال اعتبارات به شهرستانها همراه با مكاتبات مربوطه

ü       اخذ صورتحساب  بانكي رديف هاي درآمدي  و اخذ تاييديه از خزانه

ü      صدور اسناد حسابداري وصول درآمد ها و واريز آن  به حساب خزانه

ü      پاسخگوئي به مكاتبات سازمانهاي تابعه و شهرستانها و ساير موارد ارجاعی توسط مديريت

ü      صدور  اسناد پرداخت هاي قطعي و غير قطعي

ü      دریافت دسته چک از بانک و صدور چک

ü      پيگيري امور بانكي

ü      پيگيري امور خزانه استان و اداره كل امور مالياتي

ü      صدور اسناد حسابداري حقوق و تنظيم فرم 1/5  سازمان بازنشستگي

ü      صدور سند حسابداري  هزينه هاي فوت ، ازدواج ، پاداش پايان خدمت بازنشستگان و نقل و انتقال

ü      صدور سند حسابداري حقوق بازنشستگان و موظفين

ü      پیگیری جهت تسویه حساب ، حسابهای سنواتی ( علی الحساب ، پیش پرداخت و ... )

ü      پیگیری جهت استرداد سپرده حسن انجام کار جهت پرداخت به پیمانکاران

ü      ثبت و نگهداری کلیه تضمینات

 

ب ) شرح وظايف اداره رسيدگي به اسناد و دفتر داري

ü   بررسي اسناد هزینه های ارسالی از طریق عاملین و مسئول امور مالی و انطباق آنها با قوانین و مقررات و ضوابط اجرائی قانون بودجه و موافقت نامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه و بودجه

ü      اعلام نظر درخصوص پیش نویس قراردادها مطابق قوانین و مقررات مالی

ü      صدورسندحسابداری تنخواه گردان های واریزی و اسناد هزینه سنوات قبل عاملین

ü   بررسی و رسیدگی کلیه  اسناد حسابداری و انطباق آن با قوانین، مقررات ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ضوابط اجرائی قانون بودجه و موافقت نامه های مبادله شده با سازمان مدیریت وب رنامهر یزی کشور

ü      رسیدگی به صدور وضعیت پیمانکاران و مشاورین طبق بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مفاد قرارداد مربوطه

ü   بررسی لیست حقوق و مزایای ماهیانه از حیث احکام ، صحت کسورات  محاسبه شده و مزایایا پرداخت شده مطابق قوانین و مقررات و دستورالعمل ها

ü      بررسی لیست حقوق ماهیانه بازنشستگان و موظفین از حیث کسورات محاسبه شده و حقوق پرداختنی طبق حکم

ü      پاسخگویی به استعلام های واحدها و سازمانهای مرتبط بخصوص تامین اجتماعی و سازمان اقتصاد و دارائی

ü      کنترل بررسی تسویه حسابهای سنوات قبل از قبیل علی الحساب ها و پیش پرداختها

ü      پاسخگویی به استعلام های واحدها و سازمانهای مرتبط( به خصوص تامین اجتماعی و سازمان اقتصاد و دارائی)

ü      پیگیری رفع واخواهی احتمالی صورتحساب ها تا ثبت آن در گزارش تفریغ بودجه کل کشور

ü      مقابله حساب و تطبیق مانده ها با شرکتها و سازمانها و سایر اشخاص حقوقی

ü      اعمال کنترل های داخلی و بررسی صحت مانده حسابها

ü      پیگیری قراردادهای راکد و تعیین تکلیف قراردادها و مانده احتمالی

ü      جمع آوری اسناد حسابداری پس از تکمیل امضاءهای مجاز و تحویل به بایگانی

ü      سایر موارد ارجاعی از طرف مدیریت

 

 َشرح وظايف اداره حقوق و دستمزد و امور بازنشستگان

ü      ورود اطلاعات مربوط به كسورات ماهيانه و حقوق و مزاياي شاغلين و اعمال تغييرات بعدي

ü      تنظيم ليست حقوق و مزايا و كسورات ماهيانه پس از اعمال  كنترل هاي لازم و صدور فيش حقوقي

ü      صدور اسناد حسابداري حقوق و تنظيم فرم 1/5سازمان بازنشستگي

ü      تنظيم ليست پرداخت هاي موردي از قبيل پاداش و عيدي و

ü      بررسي احكام و صدور سند حسابداري هزينه هاي فوت ، ازدواج ، پاداش پايان خدمت بازنشستگان و نقل و انتقال

ü      رسيدگي احكام صادره توسط اداره كل امور اداري و تطبيق آن با قوانين و مقررات

ü      تهيه مستندات و بخشنامه هاي مربوط به حقوق و مزايا ، كسورات حقوق و بازنشستگان

ü      ورود احكام و برقراري حقوق و عائله مندي و كسورات و موظفين

ü      تنظيم موازنه و منظور نمودن اسامي بازنشستگان و موظفين در تغييرات حقوق ماهانه (فرم 1/1 سازمان بازنشستگي ) به منظور دريافت اعتبار حقوق

ü      تنظيم ليست حقوق بازنشستگان و موظفين و صدور فيش حقوقي و تحويل آن به سازمان بازنشستگي

ü      صدور سند حسابداري حقوق بازنشستگان و موظفين

ü      تنظيم ليست كسورات حقوق ماهيانه بازنشستگان و موظفين

ü      بررسي و كنترل سن فرزندان بازنشستگان و موظفين كه حق عائله مندي دريافت مي نمايند

ü      مراجعه به سازمان بازنشستگي جهت اعتبار و تسويه حساب پايان سال

ü      تنظيم ليست عيدي پايان سال بازنشستگان و موظفين و ساير پرداختهاي موردي بازنشستگان

ü      درخواست استرداد كسور مازاد بر رسي سال از سازمان بازنشستگي و تهيه فرم هاي مربوطه

ü      ساير موارد ارجاعي توسط مديريت

 

 ج ) شرح وظایف امین اموال

ü          مسئولیت حفظ و نگهداری اموال و کالاهائی که در ابوابجمعی او قرار دارد

ü          مسئولیت حفظ و نگهداری اوراقی که در حکم وجه نقد است

ü          تنظیم صورتحساب ها و دفاتر اموالی

ü          تحویل و تحول اموال تحت ابوابجمعی

ü          تنظیم فر مهای اموالی و ارسال آن به مراجع مربوطه

ü          کنترل اموال موجود در واحد به طور دوره ای

ü          ارائه پیشنهاد و در مورد اموال فرسوده که باید از گردش خارج شود

ü          دریافت اموال جدید و توزیع آن بین واحدهای تحت ابوابجمعی و ثبت و نگهداری  و حسابها آنها

ü          مراقبت در حفاظت فیزیکی اموال و عندالزوم تهیه گزارش های لازم برای رئیس واحد مربوطه

ü          نگهداری حساب اموال غیرمنقول و همچنین سوابق مربوط به آنها و ارائه سند مالکیت برای ارسال به مراجع ذیربط

 

Module Border Module Border
 
  نظرسنجي
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 58041

عالی : 93%
خوب : 4%
متوسط : 1%
ضعیف : 2%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 199
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 199

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 25599789
Visitors بازديد هاي امروز: 7746
Visitors بازديد هاي ديروز: 9023

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1400/03/26 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا