ورود |  عضويت|  EN
چهارشنبه 15 آذر ماه 1402
 

آخرین بروز رسانی 1400/10/14

ارائه آمار به صورت کلی در استان اصفهان

 

اراضی مورد بهره برداری در استان اصفهان

واحد: هکتار

شرح

سطح زيرکشت محصولات سالانه آبی

سطح زيرکشت محصولات سالانه ديم

سطح کشت محصولات دائمی آبی

سطح کشت محصولات دائمی ديم

سبزی ، صیفی  و سایر گلخانه ای

اراضی آيش آبی

اراضی آيش ديم

جمع

سال

81-80

262577

30531

58542

-

-

155655

27399

534704

سال

82-81

292224

36629

59349.2

1132

-

126301

21920

537555.2

سال

83-82

306224

31525

62371

2304

-

113345

26920

542689

سال

84-83

323037.8

33611

64287

2717.9

-

105919

25036

554608.7

سال

85-84

331444.8

23849

69482

4445.5

-

101867

26396

566484.3

سال

86-85

323273.0

26128

70757.5

4951.4

-

114590

30257

569956.9

سال

87-86

263160

18763

72814

5030

-

173700

32900

566367

سال

88-87

229752.4

24509

78301.1

3100

-

204200

27800

567662.5

سال

89-88

257304

27675

80033.7

3138

-

175000

24500

567650.7

سال

90-89

211335.7

21188

75231

3246

-

222634

31129

564763.7

سال

91-90

241435

26688

76891

3298

911

195291

25486

570000

سال

92-91

226461

25843

78321

3171

946

208927

26331

570000

سال

93-92

215443

24695

69107

2163

1242

220891

27479

561020

سال

94-93

222698

25335

70435

2317

1253

214254

26839

563131

سال

95-94

232159

28664

72489

2309

1390

197083

28500

562595

سال

96-95

225368

29279

75606

2841

1477

203975

27784

566330

سال

97-96

176785

20009

73769

3564

1671

252626

36987

565411

سال

98-97

253584

36388

75546

4658

2077

175826

20609

568688

سال

99-98

260643

28469

78032

5159

2277

167423

25997

568000

 

توليد محصولات كشاورزی در استان اصفهان

واحد: تن

شرح

توليدمحصولات سالانه آبی

توليد محصولات سالانه ديم

توليدمحصولات دائمی

سبزی ، صیفی  و سایر گلخانه ای

جمع

سال

81-80

3160893

25447

366204

-

3552544

سال

82-81

3834470

32329

426829

-

4293628

سال

83-82

4297236

28597

407199

-

4733032

سال

84-83

4306063

29746

460168

-

4795977

سال

85-84

4680825

38300

599506

-

5318631

سال

86-85

4626745

22283

568201

-

5217230

سال

87-86

3286563

13979

282248

-

3582790

سال

88-87

2824232.3

22774

309868.6

-

3156874.9

سال

89-88

3479047

27099

404441

-

3910587

سال

90-89

2996979.3

15425.2

453449.5

-

3465854

سال

91-90

3372139

25144.5

579395

184784

4161462.5

سال

92-91

3195240

21706

559011

178575

3954532

سال

93-92

3190469

18859

641983

192431

4043742

سال

94-93

3374283

20020

511783

203914

4110000

سال

95-94

3548920

25336

564633

225137

4364026

سال

96-95

3575317

24038

511424

244648

4355427

سال

97-96

3265845

15548

382198

278618

3942209

سال

98-97

4474864

23000

525938

301631

5325433

سال

99-98

4585166

21913

579780

304701

5491560

 

توليد محصولات دامی استان  اصفهان

واحد: تن

محصولات دامی

گوشت قرمز

گوشت مرغ

شير

تخم مرغ

عسل

سایر

جمع

سال

1380

48800

69500

463000

33500

1418

 

616218

سال

1381

50000

70000

520000

35000

2728

 

677728

سال

1382

50800

80000

558400

40000

1894

 

731094

سال

1383

40900

91000

525000

45000

2218

 

704118

سال

1384

47066

101000

575704

47977

3098

 

774845

سال

1385

50000

110000

602000

55000

3635

 

820635

سال

1386

55000

126000

674000

63150

4720

 

922870

سال

1387

60100

126000

725000

69001

1901

 

982002

سال

1388

49000

131000

750000

73000

2700

 

1005700

سال

1389

52000

137000

800000

77000

2280

 

1068280

سال

1390

55800

145000

878000

80000

4631

 

1163431

سال

1391

60970

153700

1051000

83200

4733

 

1353603

سال

1392

63000

155925

1008000

88000

3381

 

1318306

سال

1393

64900

151130

1130000

91730

3787

 

1441547

سال

1394

63540

171590

1175000

94700

2420

 

1507250

سال

1395

67500

192000

1193000

92400

3800

 

1548700

سال

1396

68200

198602

1264830

94008

4576

9371

1639587

سال

1397

68900

195140

1370598

102000

4014

9850

1750502

سال

1398

70000

205000

1443000

105000

7350

16000

1846350

سال

1399

 

70900

191100

1485000

110000

4500

16200

1877700

 

تولید آبزیان پرورشی استان اصفهان   

واحد: تن

  نوع توليد

ماهیان گرمابی

ماهیان سردابی

تولید ماهی در منابع آبی

تولید ماهی خاویار

توليد استان

سال

1380

143

398

700

 

1241

سال

1381

216

530

826

 

1572

سال

1382

314

808

903

 

2025

سال

1383

347

1072

897

 

2316

سال

1384

438

1325

826

 

2589

سال

1385

548

1572

850

 

2970

سال

1386

554

1867

1012

 

3433

سال

1387

450

1790

925

 

3165

سال

1388

688

1996

880

 

3564

سال

1389

760

2350

830

 

3940

سال

1390

822

3452

846

 

5120

سال

1391

834

4073

857

 

5764

سال

1392

1029

3055

847

 

4931

سال

1393

1091

3089

831

 

5011

سال

1394

910

3510

815

 

5235

سال

1395

935

4845

790

 

6570

سال

1396

962

5532

875

6

7375

سال

1397

955

7550

800

8

9313

سال

1398

1032

8434

750

4

10220

سال

1399

1040

8443

748

1

10232

 

 
 

نسبت سطح زيركشت و توليد محصولات زراعی در استان اصفهان

سا ل زراعی 89- 88

 طبقه محصولات

سطح كشت(هكتار)

توليد

(تن)

سطح كشت به كل استان

(درصد)

 توليد به كل استان

(درصد)

 غلات

178414

 

746233.3

 

62.6

21.3

حبوبات

4370

4581.5

1.5

0.1

محصولات جاليزی

8359.5

269707.7

2.9

7.7

سبزيجات

26455

850099.3

9.3

24.2

گياهان علوفه ای

54652

1524279.6

19.2

43.5

دانه های روغنی

2583

3882.3

0.9

0.1

گياهان صنعتی

7417

102584.2

2.6

2.9

ساير محصولات

2728.5

4778.6

1.0

0.1

جمع كل

284979

3506146.3

100

100

 
 

نسبت سطح زيركشت و توليد محصولات زراعی در استان اصفهان

سا ل زراعی 90- 89

 طبقه محصولات

سطح كشت(هكتار)

توليد

(تن)

سطح كشت به كل استان

(درصد)

 توليد به  كل استان

(درصد)

غلات

138660

488483.2

59.60

16.22

حبوبات

4297

4938.8

1.80

0.16

محصولات جاليزی

5344

176461

2.30

5.86

سبزيجات

24070

766964

10.40

25.46

گياهان علوفه ای

49816

1467807.5

21.40

48.73

دانه هاي روغنی

2037

3030.1

0.90

0.10

گياهان صنعتی

6097.8

101277

2.60

3.36

ساير محصولات

2201.9

3442.9

1

0.11

جمع كل

232523.7

3012404.5

100

100

 

نسبت سطح زيركشت و توليد محصولات زراعی در استان اصفهان

سا ل زراعی 91- 90

 طبقه محصولات

سطح کشت(هكتار)

توليد

(تن)

سطح كشت به كل استان

(درصد)

 توليد به  كل استان

(درصد)

غلات

160087

580163.5

59.71

17.08

حبوبات

8709.5

11586.2

3.25

0.34

محصولات جاليزی

6427

217074

2.40

6.39

سبزيجات

26039.5

810915

9.71

23.87

گياهان علوفه ای

56182

1695906.4

20.95

49.92

دانه های روغنی

2230

2618

0.83

0.08

گياهان صنعتی

5587

74801

2.08

2.20

ساير محصولات

2861

4219.4

1.07

0.12

جمع كل

268123

3397283.5

100

100

 

نسبت سطح زيركشت و توليد محصولات زراعی در استان اصفهان

سا ل زراعی 92- 91

 طبقه محصولات

سطح كشت(هكتار)

توليد

(تن)

سطح كشت به کل استان

(درصد)

 توليد به  كل استان(درصد)

غلات

143518

546925

56.9

17.0

حبوبات

10364

14080.1

4.1

0.4

محصولات جاليزی

5699

147216

2.3

4.6

سبزيجات

23793.1

734433

9.4

22.8

گياهان علوفه ای

58697.2

1707377

23.3

53.1

دانه های روغنی

3846

6867.5

1.5

0.2

گياهان صنعتی

4604

51173

1.8

1.8

ساير محصولات

1782.6

2874.8

0.7

0.1

جمع كل

252304

3216946

100.0

100.0

 

نسبت سطح زيركشت و توليد محصولات زراعی در استان اصفهان

سا ل زراعی 93- 92

 طبقه محصولات

سطح کشت(هكتار)

توليد

(تن)

سطح كشت به كل استان

(درصد)

 توليد به  كل استان

(درصد)

غلات

129681

471414

54.0

14.7

حبوبات

7246

10762

3.0

0.3

محصولات جاليزی

7497

257052

3.1

8

سبزيجات

28360

925812

11.8

28.8

گياهان علوفه ای

57990

1469794

24.2

45.8

دانه های روغنی

1958

3176

0.8

0.1

گياهان صنعتی

4342

61065

1.8

1.9

ساير محصولات

3064

10253

1.3

0.3

جمع كل

240138

3209328

100

100

 

نسبت سطح زيركشت و توليد محصولات زراعی در استان اصفهان

سا ل زراعی 94- 93

 طبقه محصولات

سطح كشت

(هكتار)

توليد

(تن)

سطح كشت به كل استان

(درصد)

 توليد به  كل استان

(درصد)

غلات

139506

484414

56.2

14.2

حبوبات

6215

9212

2.5

0.3

محصولات جاليزی

7497

261400

3.0

7.7

سبزيجات

26588

981508

10.7

28.9

گياهان علوفه ای

59392

1577707

24.0

46.5

دانه های روغنی

1792

2810

0.8

0.1

گياهان صنعتی

4046

65135

1.6

1.9

ساير محصولات

2997

12117

1.2

0.4

جمع كل

248033

3394303

100.0

100.0

 

نسبت سطح زيركشت و توليد محصولات زراعی در استان اصفهان

سا ل زراعی 95- 94

 طبقه محصولات

سطح كشت

(هكتار)

توليد

(تن)

سطح كشت به كل استان

(درصد)

 توليد به  كل استان

(درصد)

غلات

142280

541249

54.6

15.1

حبوبات

6798

10227

2.6

0.3

محصولات جاليزی

10164

335411

3.9

9.4

سبزيجات

27376

990935

10.5

27.7

گياهان علوفه ای

62310

1498381

23.9

41.9

دانه های روغنی

1428

2294

0.5

0.1

گياهان صنعتی

4780

99397

1.8

2.8

ساير محصولات

5687

96362

2.2

2.7

جمع كل

260823

3574256

100.0

100.0

 

نسبت سطح زيركشت و توليد محصولات زراعی در استان اصفهان

سا ل زراعی 96- 95

 طبقه محصولات

سطح كشت

(هكتار)

توليد

(تن)

سطح كشت به كل استان

(درصد)

 توليد به  كل استان

(درصد)

غلات

132073

471050.75

51.9

13.1

حبوبات

9040.5

13110.07

3.6

0.4

محصولات جاليزی

9598

270480

3.8

7.5

سبزيجات

26981.005

969372.06

10.6

26.9

گياهان علوفه ای

64934.5

1679685.5

25.5

46.7

دانه های روغنی

2154.1

4349.151

0.8

0.1

گياهان صنعتی

5198.5

126396

2.0

3.5

ساير محصولات

4668

64911.6

1.8

1.8

جمع كل

254647.11

3599354.6

100.0

100.0

 

نسبت سطح زيركشت و توليد محصولات زراعی در استان اصفهان

سا ل زراعی 97- 96

 طبقه محصولات

سطح كشت

(هكتار)

توليد

(تن)

سطح كشت به كل استان

(درصد)

 توليد به  كل استان

(درصد)

غلات

85265

293285

43.3

8.9

حبوبات

6724

8767

3.5

0.3

محصولات جاليزی

8150

247402

4.1

7.5

سبزيجات

25978

1056031

13.2

32.2

گياهان علوفه ای

59527

1488574

30.2

45.4

دانه های روغنی

1571

3533

0.8

0.1

گياهان صنعتی

3631

96634

1.9

2.9

ساير محصولات

5948

87167

3.0

2.7

جمع كل

196794

3281393

100.0

100.0

 

نسبت سطح زيركشت و توليد محصولات زراعی در استان اصفهان

سا ل زراعی 98- 97

 طبقه محصولات

سطح كشت

(هكتار)

توليد

(تن)

سطح كشت به كل استان

(درصد)

 توليد به  كل استان

(درصد)

غلات

150856

542140

52.0

12.0

حبوبات

10777

15656

3.7

0.3

محصولات جاليزی

9357

329780

3.2

7.3

سبزيجات

33028

1361723

11.4

30.3

گياهان علوفه ای

70620

2138970

24.4

47.6

دانه های روغنی

4724

8042

1.6

0.2

گياهان صنعتی

3481

67685

1.2

1.5

ساير محصولات

7129

33868

2.5

0.8

جمع كل

289972

4497864

100.0

100.0

 

نسبت سطح زيركشت و توليد محصولات زراعی در استان اصفهان

سا ل زراعی 99- 98

 طبقه محصولات

سطح كشت

(هكتار)

توليد

(تن)

سطح كشت به كل استان

(درصد)

 توليد به  كل استان

(درصد)

 

غلات

147830.3

576647.4

51.1

12.5

 

حبوبات

10352.18

15251.33

3.6

0.3