ورود |  عضويت|  EN
پنج شنبه 28 تیر ماه 1403
 

arazi@agri-es.ir

نام: محمدتقی

نام خانوادگی: فرهادی

عنوان: مدیر امور اراضی

شماره تلفن: 37913148

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 148

متن / HTML

m.mollaghasemi@agri-es.ir

نام: مهدی

نام خانوادگی: ملاقاسمی

عنوان: معاون توسعه و ساماندهی اراضی

شماره تلفن: 379133150

پست الکترونیک: m.mollaghasemi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 151

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: محمدحسین

نام خانوادگی: خواجه وندی

عنوان:  معاون حفظ كاربري و يكپارچگي اراضي

شماره تلفن: 37913148

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 150

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: مسعود

نام خانوادگی: نظری

عنوان: مسئول دفتر مدیریت امور اراضی

شماره تلفن: 37913148

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 148

arazi@agri-es.ir

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: عربیان

عنوان: رئیس اداره امار و برنامه ریزی مدیریت امور اراضی

شماره تلفن: 37913104

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 114

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: سمیه

نام خانوادگی: شفیعی

عنوان: کارشناس حفظ کاربری

شماره تلفن: 37913164

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 153

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: محمدحسین

نام خانوادگی: رجبی جلوانی

عنوان: کارشناسIT مدیریت اموراراضی

شماره تلفن: 37913114

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 114

arazi@agri-es.ir

نام: فرشید

نام خانوادگی: قدوسی پور

عنوان: کارشناس حفظ کاربری (طرح های کشاورزی)

شماره تلفن: 37913162

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 162

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: مجید

نام خانوادگی: صادقی

عنوان: کارشناس حفظ کاربری

شماره تلفن: 37913163

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 163

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: مسعود

نام خانوادگی: سلطانی

عنوان: کارشناس دبیرخانه شورای هیات

شماره تلفن: 37913159

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 159

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: راضیه

نام خانوادگی: اشکبوس

عنوان: کارشناس دبیرخانه کمیسیون ماده 21

شماره تلفن: 37913160

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 156

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: مهدی

نام خانوادگی: عربیان

عنوان: مسئول دبیرخانه کمیسیون ماده 21

شماره تلفن: 37913155

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 155

متن / HTML

r.shirdavani@agri-es.ir

نام: رضا

نام خانوادگی: شیردوانی

عنوان: کارشناس واگذاری و عامل نظارتی استان

شماره تلفن: 37913055

پست الکترونیک: r.shirdavani@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 155

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: اسماء

نام خانوادگی: دوامی

عنوان: کارشناس دبیرخانه کمیسیون ماده 2

شماره تلفن: 37913160

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 160

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: علیرضا

نام خانوادگی: احمدی

عنوان: کارشناس دبیرخانه شورای هیات

شماره تلفن: 37913152

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 152

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: داوود

نام خانوادگی: نوری

عنوان: کارشناس دبیرخانه شورای هیات

شماره تلفن: 37913152

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 152

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: عباس

نام خانوادگی: صادقی

عنوان: کارشناس دبیرخانه شورای هیات

شماره تلفن: 37913167

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 159

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: -----

نام خانوادگی: ---------

عنوان: سرپرست اداره امور حقوقي و مالكيت اراضي سرپرست دبيرخانه هيئت نظارت

شماره تلفن: 37913171

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 171

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: ستاره

نام خانوادگی: ستاری

عنوان: مسئول دبیرخانه کمیسیون ماده 2

شماره تلفن: 37913156

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 156

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: معین

نام خانوادگی: واقف

عنوان: کارشناس حقوقی

شماره تلفن: 37913171

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 171

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: رسول

نام خانوادگی: دموری

عنوان: کارشناس حقوقی

شماره تلفن: 37913171

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 171

متن / HTML

samandehi@agri-es.ir

نام: حمید

نام خانوادگی: باقری نژاد

عنوان: کارشناس اصلاحات اراضی

شماره تلفن: 37913103

پست الکترونیک: samandehi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 103

متن / HTML

samandehi@agri-es.ir

نام: احمد

نام خانوادگی: تقوی بهرغانی

عنوان: کارشناس رفع تداخلات

شماره تلفن: 37913126

پست الکترونیک: samandehi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 126

samandehi@agri-es.ir

نام: علی

نام خانوادگی: اشرفی

عنوان: کارشناس رفع تداخلات

شماره تلفن: 37913126

پست الکترونیک: samandehi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 126

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: کورش

نام خانوادگی: سلیمانی

عنوان: رئيس اداره واگذاري، توسعه و نظارت بر اراضي

شماره تلفن: 37913154

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 154

متن / HTML

malibiabani@agri-es.ir

نام: ملیحه

نام خانوادگی: بیابانی

عنوان: مسئول دبیرخانه هیئت نظارت ماده 33

شماره تلفن: 37913124

پست الکترونیک: malibiabani@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 124

arazi@agri-es.ir

نام: سیدمجتبی

نام خانوادگی: مرتضوی

عنوان: کارشناس واگذاری و عامل نظارتی

شماره تلفن: 37913123

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 123

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: حمید

نام خانوادگی: بهشتی

عنوان: بایگان

شماره تلفن: 37913158

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 158

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: سرهنگ مسعود

نام خانوادگی: سپهوند

عنوان: فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان

شماره تلفن: 37913177

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 177

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: مسعود

نام خانوادگی: کارشناس

عنوان: کارشناس سامانه 131

شماره تلفن: 37913175

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 175

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: مجید

نام خانوادگی: شیرازی

عنوان: متصدی بایگانی

شماره تلفن: 37913175

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 175

متن / HTML

fannavari@agri-es.ir

نام: مریم

نام خانوادگی: بیات

عنوان: كارشناس دبيرخانه گروه كاري واگذاري امور اراضي

شماره تلفن: 37913114

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 114

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: مهری

نام خانوادگی: نادعلی

عنوان: کارشناس آمار و اطلاعات امور اراضی

شماره تلفن: 37913104

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 104

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: عاطفه

نام خانوادگی: ارجی

عنوان: کارشناس حفظ کاربری(نماینده سازمان در کمسیون ماده 5)

شماره تلفن: 37913164

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 164

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: علیرضا

نام خانوادگی: کریمی

عنوان: کارشناس دبیرخانه کمیسیون ماده 21

شماره تلفن: 37913159

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 159

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: زهرا

نام خانوادگی: شنبدی

عنوان: کارشناس دبیرخانه کمیسیون ماده 2

شماره تلفن: 37913160

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 160

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: رسول

نام خانوادگی: سلطانی

عنوان: کارشناس رفع تداخلات

شماره تلفن: 37913127

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 126

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: علیرضا

نام خانوادگی: مرادی

عنوان: سرپرست اداره امور حقوقي و مالكيت اراضي

شماره تلفن: 37913171

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 171

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: محبوبه

نام خانوادگی: امینی

عنوان: کارشناس حقوقی

شماره تلفن: 37913172

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 172

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: نیلوفر

نام خانوادگی: لاوی

عنوان: کارشناس ساماندهی

شماره تلفن: 37913186

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 186

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: نسیم

نام خانوادگی: یزدخواستی

عنوان: کارشناس دبیرخانه هیئت نظارت ماده 33

شماره تلفن: 37913124

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 124

متن / HTML
متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: امین

نام خانوادگی: صابری

عنوان: سرپرست اداره مهندسی و حدنگاری (کاداستر)

شماره تلفن: 37913126

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 126

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: محبوبه

نام خانوادگی: رمضانی

عنوان: کارشناس رفع تداخلات

شماره تلفن: 37913168

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 168

متن / HTML

samandehi@agri-es.ir

نام: محمد

نام خانوادگی: زمانی علویجه

عنوان: سرپرست اداره ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی

شماره تلفن: 37913143

پست الکترونیک: samandehi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 143

متن / HTML

ro.mahdavi1365@agri-es.ir

نام: رویا

نام خانوادگی: مهدوی

عنوان: مسئول مالی امور اراضی

شماره تلفن: 37913104

پست الکترونیک: ro.mahdavi1365@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 104

متن / HTML
 
  نظرسنجي
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 63349

عالی : 89%
خوب : 4%
متوسط : 1%
ضعیف : 6%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 140
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 140

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 33453056
Visitors بازديد هاي امروز: 4347
Visitors بازديد هاي ديروز: 8054

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1403/04/28 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا