ورود |  عضويت|  EN
سه شنبه 07 تیر ماه 1401
 

آخرین بروز رسانی 1400/12/07

  معرفی مدیر و پرسنل مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
جمشید اسکندریمدیر هماهنگی ترویج کشاورزی tarvij@agri-es.ir 4 - 37913133 - 03137913060
محمد اکبریمعاون مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی m.akbari@agri-es.ir 37913131 - 031 
-- - - 
مهدی پوریای ولیرئیس اداره ترویج m.pouriavali@agri-es.ir 37913137 - 031 
-- - - 
فرزاد شیرازیکارشناس اداره ترویج tarvij@agri-es.ir 37913138 - 031 
حمیدرضا مطاعیمسئول موزه دائمی ترویج m.motaei@agri-es.ir 37913141 - 37808150 - 031 
رسول فزوهکاربرداز مدیریت ترویج r.fozveh@agri-es.ir 37913140 - 031 
-- - - 
-- - - 
-- - - 
سیدعلی اصغر مصطفوی زادهسرپرست اداره رسانه های ترویجی tarvij@agri-es.ir 37913135 - 031 
علیرضا برجیانکارشناس اداره رسانه های ترویجی alireza.borjian@agri-es.ir 37913136 - 031 
-- - - 
حمید حمصیانرئیس اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه h.hemmasian@agri-es.ir 37913142 - 031 
محمد امینیکارشناس اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه tarvij@agri-es.ir 37913142 - 031 
-- - - 
مرتضی علی اکبر سیچانیرئیس اداره آموزش بهره برداران و مسئول دبیرخانه کمیته انتخاب نمونه ها m.sichani@agri-es.ir 37913129 - 031 
عباسعلی طوسیکارشناس اداره آموزش بهره برداران tarvij@agri-es.ir 37913129 - 031 
محمد قدیریکارشناس اداره آموزش و بهره برداران tarvij@agri-es.ir 37913138 - 031 
اسفندیارپورکارشناس اداره آموزش و بهره برداران tarvij@agri-es.ir 37913138 - 031 
زهره مانیمسول واحد آموزش زنان روستائی mani@agri-es.ir 37913128 - 031 
مژگان دهقانیکارشناس واحد آموزش رنان روستائی m.dehghani@agri-es.ir 37913128 - 031 
-- - - 
منصور دهقانیمسئول طرح و برنامه ترویج tarvij@agri-es.ir 37913140 - 031 
علی عباییکارشناس اداره ترویج tarvij@agri-es.ir 37913141 - 031 
متن / HTML

tarvij@agri-es.ir

نام: جمشید

نام خانوادگی: اسکندری

عنوان: مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی

شماره تلفن: 37913134 - 37913133

پست الکترونیک: tarvij@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 133

متن / HTML

m.akbari@agri-es.ir

نام: محمد

نام خانوادگی: اکبری

عنوان: معاون مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

شماره تلفن: 37913131

پست الکترونیک: m.akbari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 131

متن / HTML

m.pouriavali@agri-es.ir

نام: مهدی

نام خانوادگی: پوریای ولی

عنوان: رئیس اداره ترویج

شماره تلفن: 37913137

پست الکترونیک: m.pouriavali@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 137

متن / HTML

tarvij@agri-es.ir

نام: فرزاد

نام خانوادگی: شیرازی

عنوان: کارشناس اداره ترویج

شماره تلفن: 37913138

پست الکترونیک: tarvij@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 138

متن / HTML

r.fozveh@agri-es.ir

نام: رسول

نام خانوادگی: فزوه

عنوان: مسئول کارپردازی مدیریت هماهنگی ترویج

شماره تلفن: 37913140

پست الکترونیک: r.fozveh@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 140

متن / HTML

tarvij@agri-es.ir

نام: سیدعلی اصغر

نام خانوادگی: مصطفوی زاده

عنوان: رئیس اداره رسانه های آموزشی و ترویجی استان

شماره تلفن: 37913135

پست الکترونیک: tarvij@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 135

متن / HTML

alireza.borjian@agri-es.ir

نام: علیرضا

نام خانوادگی: برجیان

عنوان: کارشناس اداره رسانه های ترویجی

شماره تلفن: 37913136

پست الکترونیک: alireza.borjian@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 136

متن / HTML

tarvij@agri-es.ir

نام: محمد

نام خانوادگی: امینی

عنوان: کارشناس اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه

شماره تلفن: 37913142

پست الکترونیک: tarvij@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 142

متن / HTML

m.sichani@agri-es.ir

نام: مرتضی

نام خانوادگی: علی اکبر سیچانی

عنوان: رئیس اداره آموزش بهره برداران و مسئول دبیرخانه کمیته انتخاب نمونه ها

شماره تلفن: 37913129

پست الکترونیک: m.sichani@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 129

متن / HTML

tarvij@agri-es.ir

نام: عباسعلی

نام خانوادگی: طوسی

عنوان: کارشناس اداره آموزش بهره برداران

شماره تلفن: 37913129

پست الکترونیک: tarvij@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 129

متن / HTML

tarvij@agri-es.ir

نام: محمد

نام خانوادگی: قدیری

عنوان: کارشناس اداره آموزش بهره برداران

شماره تلفن: 37913138

پست الکترونیک: tarvij@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 138

tarvij@agri-es.ir

نام: -

نام خانوادگی: اسفندیارپور

عنوان: کارشناس اداره آموزش بهره برداران

شماره تلفن: 37913138

پست الکترونیک: tarvij@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 138

متن / HTML

mani@agri-es.ir

نام: زهره

نام خانوادگی: مانی

عنوان: رئیس اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج استان

شماره تلفن: 37913128

پست الکترونیک: mani@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 128

متن / HTML

m.dehghani@agri-es.ir

نام: مژگان

نام خانوادگی: دهقانی

عنوان: کارشناس اداره آموزش زنان روستائی

شماره تلفن: 37913128

پست الکترونیک: m.dehghani@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 128

متن / HTML

tarvij@agri-es.ir

نام: علی

نام خانوادگی: عبایی

عنوان: مسئول دفتر مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

شماره تلفن: 37913141

پست الکترونیک: tarvij@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 141

 
  نظرسنجي
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 60247

عالی : 93%
خوب : 4%
متوسط : 1%
ضعیف : 3%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 296
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 296

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 27995800
Visitors بازديد هاي امروز: 2133
Visitors بازديد هاي ديروز: 7529

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1401/04/07 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا