ورود |  عضويت|  EN
دوشنبه 25 تیر ماه 1403
 

edari@agri-es.ir

نام: مهدی

نام خانوادگی: مجیری

عنوان: مدیر امور اداری ، رفاه و پشتیبانی

شماره تلفن: 37913290

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 290

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: حسن

نام خانوادگی: صالحی

عنوان: جانشین مدیریت امور اداری ، رفاه و پشتیبانی

شماره تلفن: 37913312

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 312

edakbari@agri-es.ir

نام: سمیه

نام خانوادگی: اکبری آشیانی

عنوان: معاون امور اداری

شماره تلفن: 37913277

پست الکترونیک: edakbari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 277

edari@agri-es.ir

نام: هدا

نام خانوادگی: خلیلی

عنوان: مسئول دفتر مدیریت امور اداری

شماره تلفن: 37913290

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 290

edari@agri-es.ir

نام: مهدی

نام خانوادگی: امیری

عنوان: کارشناس امور اداری

شماره تلفن: 37913274

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 274

edari@agri-es.ir

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: جلالی

عنوان: رئیس اداره امور شاغلین

شماره تلفن: 37913276

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 276

edari@agri-es.ir

نام: علی

نام خانوادگی: گروئی

عنوان: مسئول حضور و غیاب

شماره تلفن: 37913288

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 288

edari@agri-es.ir

نام: مهدی

نام خانوادگی: نصر نصرآبادی

عنوان: متصدی بایگانی

شماره تلفن: 37913474

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 474

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: احمد

نام خانوادگی: گودرزی

عنوان: مسئول مخابرات

شماره تلفن: 37913030

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف، اتاق 119

متن / HTML

کارپرداز

نام: علیرضا

نام خانوادگی: محمدی کیانی

عنوان: مسئول خانه های سازمانی

شماره تلفن: 37913183

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف، اتاق 183

متن / HTML

انباردار

نام: رضا

نام خانوادگی: نجفی

عنوان: انباردار

شماره تلفن: 37913037

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 270

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: مرادعلی

نام خانوادگی: سعادتی

عنوان: رئیس اداره ماشین آلات

شماره تلفن: 37913279

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 279

متن / HTML

متصدی تأسیسات

نام: امیرحسین

نام خانوادگی: انصاری

عنوان: متصدی تأسیسات

شماره تلفن: 37913018

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: سیدداوود

نام خانوادگی: موسوی

عنوان: کارشناس مسئول امورتربیت بدنی

شماره تلفن: 37913272

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 272

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: مهدی

نام خانوادگی: سقائی

عنوان: مسئول امور بیمه

شماره تلفن: 37913281

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 281

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: محبوبه

نام خانوادگی: باغبانها

عنوان: کارشناس امور رفاهی

شماره تلفن: 37913282

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 282

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: فریبا

نام خانوادگی: سلمان زاده

عنوان: رئیس اداره اموربازنشستگان و موظفین

شماره تلفن: 379133287

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف، اتاق 287

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: پرویز

نام خانوادگی: احسانی

عنوان: کارشناس امورتربیت بدنی

شماره تلفن: 37913272

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 272

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: احمد

نام خانوادگی: سلیمانی ملک آبادی

عنوان: کارشناس مسئول کارگزینی

شماره تلفن: 37913274

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 274

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: غلامحسین

نام خانوادگی: کاویانی

عنوان: رئیس اداره تدارکات و مسئول امور ساختمان ها

شماره تلفن: 37913280

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 280

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: بهنام

نام خانوادگی: براتی

عنوان: کارشناس کارگزینی

شماره تلفن: 37913276

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 276

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: زهرا

نام خانوادگی:  محمدی اروجه

عنوان: کارشناس امور اداری

شماره تلفن: 37913288

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 288

 
  نظرسنجي
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 63340

عالی : 89%
خوب : 4%
متوسط : 1%
ضعیف : 6%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 270
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 270

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 33428933
Visitors بازديد هاي امروز: 2420
Visitors بازديد هاي ديروز: 3860

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1403/04/25 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا