ورود |  عضويت|  EN
چهارشنبه 26 خرداد ماه 1400
 
Module Border Module Border
  جو آبی و دیم در استان اصفهان  

 

English name: Barley

Scientific name: Hordeum vulgare

Family: Graminae

جو يكی از گياهان مهم زراعی محسوب شده كه جايگاه ويژه ای را در تناوب زراعی استان اصفهان به خود اختصاص داده است. در تمامی اقليم های آب و هوايی استان جو كشت می گردد.

بيشترين عملكرد جو متعلق به منطقه معتدل مركزی و كمترين عملكرد مربوط به اقليم سرد و كوهستانی گزارش شده است.

 تاريخچه جو :

بررسی های انجام شده نشان می دهد كه جوهای وحشی كه اكثر آنها دو پر می باشند حدود 6000 تا 8000 سال قبل از ميلاد از طريق جهش طبيعی بوجود آمده اند. جوهای زراعی حدود 5000 سال قبل از ميلاد توسعه و انتشار يافته اند. برخی از محققان ، خاستگاه اين گياه را كوه های زاگرس در غرب ايران ، آناتولی جنوبی و فلسطين می دانند. برخی ديگر مبدا جو را خاورميانه ، تونس و حبشه می دانند كه بعداً به ساير نقاط جهان برده شده است.

 سازگاري جو :

جو يكی از سازگارترين غلات است كه در شرايط آب و هوايی مساعد ، در خاك های خاصلخيز با قابليت نگهداری آب بالا و با PH بين 7 تا 8 توليد عمده ای دارد. مقاومت به خشكی اين گياه نسبت به گندم بيشتر است و بعلت مقاومت در برابر ناسازگاری های محيطی و نياز به رطوبت كم و تطابق با محيط در بسياری از نقاط كشت می شود. در شرايط ديم هم عملكرد جو بهتر از گندم و چاودار می باشد. حداقل بارندگی مورد نياز جو 250 – 200 ميليمتر در سال می باشد. جو نسبت به دمای بالا مقاوم است اما در شرايط آب و هوايی مرطوب ، در برابر دمای بالا بسيار حساس است.

بهترين درجه حرارت برای جوانه زنی جو c20 – 10 و برای رشد رويشی c24 و در طول مدت گلدهی c30 است.

جو از لحاظ مقاومت به سرما ، نسبت به گندم در رديف پايين تری قرار می گيرد به همين دليل است كه می بايست جو را در اولين فرصت و قبل از گندم كشت نمود تا فرصت پنجه زنی را پيدا كرده و زمستان را طی كند. در مقايسه با ساير غلات جو نسبت به شوری خاك ، چه در مرحله جوانه زنی و چه ساير مراحل مقاوم تر است. اصولاً در خاك های سبك جو و در خاك های سنگين گندم می كارند.

انواع جو :

ارقام جو بر اساس تعداد رديف های دانه روي محور سنبله به سه دسته تقسيم بندی می شوند :

1 – جو شش رديفه         2 – دو رديفه منظم          3 – دو رديفه نا منظم                              

ارقام جو بر اساس واكنش به دما به سه دسته ذيل تقسيم می شوند:

1- بهاره            2- پائيزه           3- حد واسط                 

ارقام جو :

ارقام ذيل در سطح استان اصفهان كشت می شوند:

1 – نصرت (کارون در کویر)           2– ماكويی              3– ريحان                   4– ریحان 03

5 – یوسف                              6– رودشت              7– بهمن                    8– بدون پوشینه

9- فجر 30                             10- والفجر               11- لاین 4 شوری         12- لاین D10   

13- بهرخ                               14- نیک                 15- سایر ارقام (زرجو ، بنیام ، سرارودیک و ...)

 

پراكنش ارقام (درصد)

 

سال – رقم

نصرت

والفجر

ماکویی

ریحان

بهمن

رودشت

یوسف

فجر 30

بدون پوشينه

ساير ارقام

جمع

86 - 85

41

18

4

15

0.6

0

0

0

0.3

21

100

87 - 86

47

14

4

15

1

0.01

0.5

0.5

0.3

19.2

100

88 - 87

40

12

7

13

4

0.5

0.7

0.8

0.3

21.7

100

89 - 88

39

8

6

20

5

1

2

0.9

0.1

18

100

90 - 89

37

6

6

20

12

2

5

1

0.1

11

100

كود :

بطور كلی جوهای پاكوتاه و پر محصول نسبت به جوهای پابلند و كم محصول به كود بيشتری نياز دارند. با وجود آنكه نياز جو به ازت زيادتر از ساير مواد غذايی است بدليل كمی استقامت ساقه در ارقام محلي و برخی از ارقام اصلاح شده در برابر ورس می بايست در مديريت مصرف كود ازته دقت بيشتری به خرج داد. توصيه می شود قبل از كاشت با انجام نمونه برداری صحيح از خاك مزرعه و با ارسال آن به يكی از آزمايشگاه های خاكشناسی برابر با توصيه های آزمون خاك نسبت به كوددهی اقدام كرد.

توجه : قبل از نمونه برداری خاك مزرعه حتماً با مراجعه به مراكز خدمات كشاورزی از توصيه های فنی كارشناسان كشاورزی آگاه شويد.

روش كاشت :

با توجه به وزن هزار دانه جو كه بطور متوسط 38 – 37 گرم می باشد برای رسيدن به تراكم 400 بوته در مترمربع با استفاده از دستگاه خطی كار غلات ، 180 كيلوگرم بذر در هكتار نياز است. در شرايط استان چنانچه كشت با دستگاه سانتريوفوژو يا دستپاش صورت گيرد ميزان بذر مصرفی بيشتر خواهد بود.  عمق مناسب كشت جو حدود 4 – 3 سانتيمتر می باشد لازم است قبل از كاشت بذر جو با يكي از سموم قارچ كش عليه بيماري سياهك ضدعفونی گردد.

آبياري :

چون جو زودرس تر از گندم می باشد و دوره رشدكوتاهتری دارد معمولاً 2 – 1 نوبت آب كمتر از گندم نياز دارد. بررسي تأثير كيفيت آب آبياری بر عملكرد محصول رقم جو ريجان در منطقه رودشت اصفهان نشان داد كه با شوری 2  ds/m  كه آب با كيفيت مناسبی است در مقايسه با شوری 6 عملكرد دانه را كاهش نداد. در منطقه اردستان آب چاه برخی از مزارع بين 9 – 8 و گاهی تا  10  ds/m  می باشد كه تا حدودی بر افت عملكرد مؤثر هستند. در اين صورت لازم است براي حفظ تعادل املاح در خاك مقداری آب برای آبشويی به مقدار آب مورد نياز گياه اضافه كرد تا مشكل تجمع املاح بوجود نيايد.

آفات و بيماي هاي جو :

آفات مهم گندم و جو يكسان هستند از جمله شته ها ، تريپس ، سن گندم ، سوسك برگ خوار غلات ، ساقه خوار غلات بيماری های جو شامل زردی و موزاييك مشكوك به ويروس ، ويروس كوتولگی ، زردی نواری ، سفيدك حقيقی ، لكه قهوه ای برگ جو ، زنگ زرد ، آجری شدن برگ و سياهك جو كه مهمترين آفت جو ، سن و شته ها می باشند.

و مهم ترين بيماری های جو در منطقه سياهك آشكار و لكه قهوه ای برگ جو می باشند.

 علف هاي هرز :

غلاتی مانند گندم و جو در استان اصفهان در اغلب مناطق به صورت پاييزه كشت می شوند و در كشت های پاييزه علف های هرز يك ساله زمستانه از مشكلات اساسي اين كشت محسوب می شوند و به مقدار بسيار كمتری علف های هرز يك ساله تابستانه و چند ساله ها موجب خسارت می شوند.

بطور كلی علف های هرز برای جذب آب ، نور ، مواد غذايی ، فضا و . . . با گياه زراعی رقابت می كنند عمده علف های هرز مزارع جو استان اصفهان ازمك ، گل گندمی ، پيچك صحرايی ، شير تيغی ، خاكشير و يولاف می باشند.

 برداشت جو :

زمانی كه جو كمی خميده شد و برگ های پايين ساقه و فاصله ميان گره ها به رنگ زرد درآمد و دانه ها نيمه سخت تا سخت شدند هنگام برداشت و درو مزرعه فرارسيده است. حدوداً جو 20 روز زودتر از گندم می رسد. زمان برداشت جو در استان اصفهان از نيمه اول ارديبهشت ماه از منطقه خور و بيابانك شروع و تا حدود اواخر تير ماه در منطقه فريدن و فريدونشهر ادامه می يابد.

 

مكانيزاسيون جو  در  استان اصفهان ( سال 1388)

واحد: درصد

عملیات

جو آبی

جو ديم

خاك ورزی اوليه

95

100

خاك ورزی ثانويه

85

38

تسطيح نسبی

60

3

كودپاشی

60

3

كود كاری بذر كاری

0.3

-

بذر پاشی

46

36

بذر كاری

32

-

سمپاشی هوايی

-

-

سمپاشی تراكتوری

50

6

سمپاشی موتوری

49

-

برداشت با كمباين

74

2

برداشت با دروگر

15

0.6

 

 

آمار:

 

جدول ذيل تاريخ كاشت و برداشت جو استان اصفهان را بر اساس اقليم نشان مي دهد

 

اقليم منطقه

تاريخ كاشت

تاريخ برداشت

سرد

نيمه شهريور

نيمه تير ماه تا اوايل مرداد ماه

معتدل

نيمه مهر ماه

نيمه خرداد ماه

گرم و خشك

نيمه آبانماه

نيمه ارديبهشت تا اوايل خرداد ماه

 

 

جدول سطح زير كشت ، عملكرد و توليد جو آبي استان اصفهان

در سال  زراعي 94 – 93

 

ردیف

شهرستان

سطح برداشت (هکتار)

عملکرد

(کیلوگرم در هکتار)

تولید

(تن)

1

آران و بیدگل

4700

3200

15040

2

اردستان

5300

3800

20140

3

اصفهان

9000

4100

36900

4

برخوار

3300

3600

11880

5

بوئین و میاندشت

800

2600

2080

6

تیران و کرون

920

3500

3220

7

چادگان

1300

3000

3900

8

خمینی شهر

200

5200

1040

9

خوانسار

170

3800

646

10

خور و بیابانک

500

3400

1700

11

دهاقان

1200

3000

3600

12

سمیرم

1300

2500

3250

13

شاهین شهر و میمه

4000

3200

12800

14

شهرضا

3400

4000

13600

15

فریدن

700

3000

2100

16

فریدونشهر

950

3100

2945

17

فلاورجان

700

4500

3150

18

کاشان

1800

2800

5040

19

گلپایگان

3600

3200

11520

20

لنجان

750

3800

2850

21

مبارکه

2535

4000

10140

22

نائین

360

3800

1368

23

نجف آباد

550

4500

2475

24

نطنز

2600

3200

8320

جمع

50635

3550

179704

 

جدول سطح زير كشت ، عملكرد و توليد جو دیم استان اصفهان

در سال  زراعي 94 – 93

 

ردیف

شهرستان

سطح برداشت (هکتار)

عملکرد

(کیلوگرم در هکتار)

تولید

(تن)

1

بوئین و میاندشت

70

800

56

2

تیران و کرون

235

400

94

3

چادگان

4000

600

2400

4

سمیرم

277

700

194

5

فریدن

350

600

210

6

فریدونشهر

350

1300

455

جمع

5282

640

3409

 

سطح زير كشت و توليد جو آبي و ديم استان اصفهان براساس متوسط 5 ساله

(82 1378) با توجه به اقليم مناطق مختلف

 

اقليم

جو آبي

جو ديم

سطح

زير كشت

عملكرد

توليد

سطح

زير كشت

عملكرد

توليد

گرم  و خشك

11142

3355

37375

-

-

-

معتدل مركزي

23202

4110

95308

-

-

-

سرد و كوهستاني

9415

3250

30614

8799

590

5178

جمع

43759

3732

163297

8799

590

5178

سطح زير كشت : هكتار

عملكرد : كيلوگرم

توليد : تن

 

با توجه به آمار 10 سال گذشته استان اصفهان مقام اول عملكرد جو كشور را به خود اختصاص داده است

 

مقايسه عملكرد 7 استان برتر كشور طي سال هاي 83 1372

 

استان

عملكرد  ha/ kg

رتبه كشوري

اصفهان

3971

*  1

تهران

3621

2

همدان

3224

3

سمنان

3219

4

مركزي

3106

5

يزد

3096

6

قزوين

3034

7

مأخذ : معاونت زراعت وزارت جهادكشاورزی - دفتر نباتات علوفه ای

 

توليد جو كشور به تفكيك 6 استان برتر كشور

 (واحد: هزار تن)

 

استان

توليد

رتبه كشوري

خراسان

587

1

فارس

184

2

لرستان

180

3

اصفهان

171

* 4

همدان

136

5

مركزي

135

6

 

در جدول فوق استان خراسان شامل خراسان شمالی ، خراسان رضوی و خراسان جنوبی می باشد با توجه به تفكيك خراسان بزرگ مقام توليد بالاتر خواهد بود.

Module Border Module Border
 
  نظرسنجي
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 58041

عالی : 93%
خوب : 4%
متوسط : 1%
ضعیف : 2%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 133
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 133

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 25599347
Visitors بازديد هاي امروز: 7304
Visitors بازديد هاي ديروز: 9023

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1400/03/26 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا