ورود |  عضويت|  EN
دوشنبه 26 مهر ماه 1400
 

آخرین بروز رسانی 1400/03/24

Module Border Module Border
  معرفی پرسنل آب و خاك 
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
مجید امینیمدیر آب و خاك و امور فنی مهندسی ab-khak@agri-es.ir 37913310 - 031 
داوود گرشاسبیمعاون مدیریت آب و خاک ab-khak@agri-es.ir 37913311 - 031 
آسیه طاهریمسئول دفتر آب و خاک و امور فنی مهندسی ab-khak@agri-es.ir 33913310 - 031 
غلامرضا عشاقیمعاون فنی و اجرائی مدیریت oshaghi@agri-es.ir 37913367 - 031 
محمود صالحانمسئول آبیاری تحت فشار ab-khak@agri-es.ir 37913316 - 031 
احمدرضا محمدصالحیکارشناس آبیاری تحت فشار ab-khak@agri-es.ir 37913314 - 031 
زهرا صالحیکارشناس آبیاری تحت فشار ab-khak@agri-es.ir 37913315 - 031 
محمدعلي صامتيکارشناس آبیاری تحت فشار ab-khak@agri-es.ir 37913304 - 031 
-- - - 
علی رمضانیمسئول قنوات مدیریت ab-khak@agri-es.ir 37913312 - 031 
بهنام قدیریکارشناس تأمین آب ab-khak@agri-es.ir 37913310 - 031 
-- - - 
علي نصر اصفهاني مسئول تسطیح زراعی و تعاونی ها ab-khak@agri-es.ir 031-37913305 
حسين خان محمديمسئول تجهیز و نوسازی اراضی ab-khak@agri-es.ir 37913317 - 031 
سیدهرمز جزايريکارشناس مهندسی زراعی ab-khak@agri-es.ir 37913306 - 031 
عبدالرضا اعمیكارشناس مهندسي زراعي ab-khak@agri-es.ir 37913304 - 031 
-- - - 
مجيد حصيری مارنانیكارشناس مهندسي زراعي hasiri@agri-es.ir 37913305 - 031 
حجت اله سعادتیكارشناس مهندسي زراعي ab-khak@agri-es.ir 37913303 - 031 
عباسعلی رحمانیكارشناس مهندسي زراعي ab-khak@agri-es.ir 37913306 - 031 
Module Border Module Border
متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: مجید

نام خانوادگی: امینی

عنوان: مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی

شماره تلفن: 37913310

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 310

ab-khak@agri-es.ir

نام: داوود

نام خانوادگی: گرشاسبی

عنوان: معاون مدیریت آب و خاک

شماره تلفن: 37913311

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 309

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: آسیه

نام خانوادگی: طاهری

عنوان: مسئول دفتر مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

شماره تلفن: 37913310

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 310

متن / HTML

oshaghi@agri-es.ir

نام: غلامرضا

نام خانوادگی: عشاقی

عنوان: معاون فنی و اجرائی مدیریت ، مسئول شبکه های فرعی آبیاری ، تعاونی تولید ، شبکه های آبیاری 3 و 4 - تجهیز و نوسازی و تأمین آب و قنوات ، نماینده سازمان جهت شرکت در جلسات مربوط به: ارتقاء بهره وری آب ، کارگروه ماده 11

شماره تلفن: 37913367

پست الکترونیک: oshaghi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 367

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: محمود

نام خانوادگی: صالحان

عنوان: مسئول آبیاری تحت فشار

شماره تلفن: 37913316

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 316

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: محمدصالحی

عنوان: کارشناس آبیاری تحت فشار

شماره تلفن: 37913314

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 314

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: زهرا

نام خانوادگی: صالحی

عنوان: کارشناس آبیاری تحت فشار

شماره تلفن: 37913315

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 315

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: صامتی

عنوان: کارشناس آبیاری تحت فشار

شماره تلفن: 37913304

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 304

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: علی

نام خانوادگی: رمضانی

عنوان: مسئول قنوات مدیریت

شماره تلفن: 37913312

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 312

ab-khak@agri-es.ir

نام: بهنام

نام خانوادگی: قدیری

عنوان: کارشناس تأمین آب

شماره تلفن: 37913310

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 310

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: علی

نام خانوادگی: نصر اصفهانی

عنوان: مسئول تسطیح زراعی و تعاونی ها

شماره تلفن: 37913305

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 305

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: حسین

نام خانوادگی: خان محمدی

عنوان: مسئول تجهیز و نوسازی اراضی

شماره تلفن: 37913317

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 317

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: سیدهرمز

نام خانوادگی: جزایری

عنوان: کارشناس مهندسی زراعی

شماره تلفن: 37913306

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 306

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: عبدالرضا

نام خانوادگی: اعمی

عنوان: کارشناس مهندسی زراعی

شماره تلفن: 37913304

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 304

متن / HTML

hasiri@agri-es.ir

نام: مجید

نام خانوادگی: حصیری مارنانی

عنوان: کارشناس مهندسی زراعی

شماره تلفن: 37913305

پست الکترونیک: hasiri@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 305

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: حجت اله

نام خانوادگی: سعادتی

عنوان: کارشناس مهندسی زراعی

شماره تلفن: 37913303

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 303

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: عباسعلی

نام خانوادگی: رحمانی

عنوان: کارشناس مهندسی زراعی

شماره تلفن: 37913306

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 306

 
  نظرسنجي
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 58961

عالی : 93%
خوب : 4%
متوسط : 1%
ضعیف : 2%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 235
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 235

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 26316684
Visitors بازديد هاي امروز: 5641
Visitors بازديد هاي ديروز: 7172

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1400/07/26 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا