ورود |  عضويت|  EN
پنج شنبه 30 خرداد ماه 1398
 
  معرفی مدیر و پرسنل امور اراضی
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
علی اکبر آخوندیمدیر امور اراضی arazi@agri-es.ir 37913148 - 03136689999 - 031
علی دهقانیمعاون توسعه و ساماندهی اراضی dehghani@agri-es.ir 37913150 - 031 
مهدی ملاقاسمیمعاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی m-ghasemi@agri-es.ir 37913150 - 031 
زهرا عباسیانمسئول دفتر مدیریت امور اراضی arazi6@agri-es.ir 37913148 - 031 
محمدمهدی مرتضوی نژادمسئول دبیرخانه مدیریت امور اراضی m.m.m@agri-es.ir 37913150 - 031 
-- - - 
محمدحسین خواجه وندیرئیس اداره حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی khajevandi1384@agri-es.ir 37913153 - 031 
هرمز رحیمیمعاون اداره حفظ کاربری arazi8@agri-es.ir 37913163 - 031 
سمیرا شفیعیکارشناس حفظ کاربری arazi9@agri-es.ir 37913153 - 031 
داوود نوریکارشناس امور اراضی nouri@agri-es.ir 37913163 - 031 
علی اکبر مهدیلوکارشناس حفظ کاربری aa.mehdilou@agri-es.ir 37913162 - 031 
-- - - 
محمدصادق عبادرئیس اداره واگذاری ebad@agri-es.ir 37913154 - 031 
سیدعلی حسینیکارشناس واگذاری (ماده 2) a.hoseini@agri-es.ir 37913156 - 031 
ابوالقاسم فرامرزیکارشناس واگذاری (ماده 2) faramarzi@agri-es.ir 37913156 - 031 
راضیه اشکبوسکارشناس واگذاری ashk.arazi@agri-es.ir 37913155 - 031 
مهدی عربیانکارشناس واگذاری (ماده 21) arabian@agri-es.ir 37913159 - 031 
رضا شیردوانیکارشناس واگذاری shirdavani@agri-es.ir 37913159 - 031 
اصغر مرادیکارشناس واگذاری moradi@agri-es.ir 37913159 - 031 
مهدی باباشاهیکارشناس واگذاری babashahi@agri-es.ir 37913154 - 031 
-- - - 
مهدی صالحیرئیس اداره حقوقی salehi@agri-es.ir 37913165 - 031 
-- - - 
معین واقفکارشناس حقوقی vaghef@agri-es.ir 37913164 - 031 
علی محمدیکارشناس حقوقی a.mohamadi@agri-es.ir 37913164 - 031 
سیدقاسم فاطمیکارشناس حقوقی fatemi@agri-es.ir 37913123 - 031 
ستاره ستاریکارشناس حقوقی sattari@agri-es.ir 37913165 - 031 
-- - - 
عبدالصمد ایزدیرئیس اداره ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی ab.ezadi@agri-es.ir 37913190 - 031 
حمید باقری نژادکارشناس اصلاحات اراضی h.bagheri@agri-es.ir 37913172 - 031 
حسین اصلاحیکارشناس اصلاحات اراضی h.eslahi@agri-es.ir 37913172 
محمد زمانی علویجهکارشناس اصلاحات اراضی m.zamani@agri-es.ir 37913172 - 031 
-- - - 
مجید جبل عاملیرئیس اداره مهندسی و حدنگاری (کاداستر) cadastre@agri-es.ir 37913181 - 031 
سیدمحمدرضا میرصانعکارشناس سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) m.sane@agri-es.ir 37913184 - 031 
غلامرضا باباصفریکارشناس سنجش از دور g_babasafari@agri-es.ir 37913184 - 031 
سید رحمن فاطمیکارشناس سنجش از دور r.fatemi@agri-es.ir 37913184 - 031 
-- - - 
کوروش سلیمانیمسئول بیرخانه هیئت نظارت k.soleymani@agri-es.ir 37913123 - 031 
ملیحه بیابانیکارشناس دبیرخانه هیئت نظارت ماده 33 malibiabani@agri-es.ir 37913124 - 031 
محمود سیف اللهی ماربینیکارشناس دبیرخانه هیئت نظارت ماده 33 m.seif@agri-es.ir 37913124 - 031 

arazi@agri-es.ir

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: آخوندی

عنوان: مدیر امور اراضی

شماره تلفن: 37913148

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 148

متن / HTML

dehghani@agri-es.ir

نام: علی

نام خانوادگی: دهقانی

عنوان: معاون توسعه و ساماندهی اراضی

شماره تلفن: 37913150

پست الکترونیک: dehghani@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 149

متن / HTML

m.ghasemi@agri-es.ir

نام: مهدی

نام خانوادگی: ملاقاسمی

عنوان: معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی

شماره تلفن: 379133150

پست الکترونیک: m.ghasemi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 151

متن / HTML

arazi6@agri-es.ir

نام: زهرا

نام خانوادگی: عباسیان

عنوان: مسئول دفتر مدیریت امور اراضی

شماره تلفن: 37913148

پست الکترونیک: arazi6@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 148

متن / HTML

m.m.m@agri-es.ir

نام: محمدمهدی

نام خانوادگی: مرتضوی نژاد

عنوان: مسئول دبیرخانه مدیریت امور اراضی

شماره تلفن: 37913150

پست الکترونیک: m.m.m@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 150

متن / HTML

arazi7@agri-es.ir

نام: محمدحسین

نام خانوادگی: خواجه وندی

عنوان: رئیس اداره حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی

شماره تلفن: 37913153

پست الکترونیک: khajehvandi1384@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 153

متن / HTML

arazi8@agri-es.ir

نام: هرمز

نام خانوادگی: رحیمی

عنوان: معاون اداره حفظ کاربری

شماره تلفن: 37913163

پست الکترونیک: arazi8@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 163

متن / HTML

arazi9@agri-es.ir

نام: سمیرا

نام خانوادگی: شفیعی

عنوان: کارشناس حفظ کاربری

شماره تلفن: 37913153

پست الکترونیک: arazi9@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 153

متن / HTML

nouri@agri-es.ir

نام: داوود

نام خانوادگی: نوری

عنوان: کارشناس امور اراضی

شماره تلفن: 37913163

پست الکترونیک: nouri@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 163

متن / HTML

aa.mehdilou@agri-es.ir

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: مهدیلو

عنوان: کارشناس حفظ کاربری

شماره تلفن: 37913162

پست الکترونیک: aa.mehdilou@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 162

متن / HTML

ebad@agri-es.ir

نام: محمدصادق

نام خانوادگی: عباد

عنوان: رئیس اداره واگذاری

شماره تلفن: 37913154

پست الکترونیک: ebad@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 154

متن / HTML

a.hoseini@agri-es.ir

نام: سیدعلی

نام خانوادگی: حسینی

عنوان: کارشناس واگذاری (ماده 2)

شماره تلفن: 37913156

پست الکترونیک: a.hoseini@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 156

متن / HTML

faramarzi@agri-es.ir

نام: ابوالقاسم

نام خانوادگی: فرامرزی

عنوان: کارشناس واگذاری (ماده 2)

شماره تلفن: 37913156

پست الکترونیک: faramarzi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 156

متن / HTML

ashk.arazi@agri-es.ir

نام: راضیه

نام خانوادگی: اشکبوس

عنوان: کارشناس واگذاری

شماره تلفن: 37913155

پست الکترونیک: ashk.arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 155

متن / HTML

arabian@agri-es.ir

نام: مهدی

نام خانوادگی: عربیان

عنوان: کارشناس واگذاری (ماده 21)

شماره تلفن: 37913159

پست الکترونیک: arabian@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 159

متن / HTML

shirdavani@agri-es.ir

نام: رضا

نام خانوادگی: شیردوانی

عنوان: کارشناس واگذاری

شماره تلفن: 37913159

پست الکترونیک: shirdavani@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 159

متن / HTML

moradi@agri-es.ir

نام: اصغر

نام خانوادگی: مرادی

عنوان: کارشناس واگذاری

شماره تلفن: 37913159

پست الکترونیک: moradi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 159

متن / HTML

babashahi@agri-es.ir

نام: مهدی

نام خانوادگی: باباشاهی

عنوان: کارشناس واگذاری

شماره تلفن: 37913154

پست الکترونیک: babashahi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 154

متن / HTML

mir.hoseini@agri-es.ir

نام: سیدجواد

نام خانوادگی: میرحسینی

عنوان: کارشناس واگذاری

شماره تلفن: 37913160

پست الکترونیک: mir.hoseini@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 160

متن / HTML

a.soleimani@agri-es.ir

نام: اکبر

نام خانوادگی: سلیمانی

عنوان: کارشناس واگذاری

شماره تلفن: 37913160

پست الکترونیک: a.soleimani@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 160

متن / HTML

a.ahmadi@agri-es.ir

نام: علیرضا

نام خانوادگی: احمدی

عنوان: کارشناس واگذاری

شماره تلفن: 37913160

پست الکترونیک: a.ahmadi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 160

متن / HTML

a.najafi@agri-es.ir

نام: علیمردان

نام خانوادگی: نجفی

عنوان: کارشناس نقشه برداری

شماره تلفن: 37913168

پست الکترونیک: a.najafi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 168

متن / HTML

salehi@agri-es.ir

نام: مهدی

نام خانوادگی: صالحی

عنوان: رئیس اداره حقوقی

شماره تلفن: 37913165

پست الکترونیک: salehi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 165

متن / HTML

vaghef@agri-es.ir

نام: معین

نام خانوادگی: واقف

عنوان: کارشناس حقوقی

شماره تلفن: 37913164

پست الکترونیک: vaghef@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 164

متن / HTML

a.mohamadi@agri-es.ir

نام: علی

نام خانوادگی: محمدی

عنوان: کارشناس حقوقی

شماره تلفن: 37913164

پست الکترونیک: a.mohamadi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 164

متن / HTML

fatemi@agri-es.ir

نام: سیدقاسم

نام خانوادگی: فاطمی

عنوان: کارشناس حقوقی

شماره تلفن: 37913123

پست الکترونیک: fatemi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 123

متن / HTML

sattari@agri-es.ir

نام: ستاره

نام خانوادگی: ستاری

عنوان: کارشناس حقوقی

شماره تلفن: 37913165

پست الکترونیک: sattari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 165

متن / HTML

m.mirzaee@agri-es.ir

نام: مرتضی

نام خانوادگی: میرزائی

عنوان: کارشناس حقوقی

شماره تلفن: 37913164

پست الکترونیک: m.mirzaee@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 164

متن / HTML

s.ezadi@agri-es.ir

نام: عبدالصمد

نام خانوادگی: ایزدی

عنوان: رئیس اداره ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی

شماره تلفن: 37913190

پست الکترونیک: ab.ezadi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 190

متن / HTML

h.bagheri@agri-es.ir

نام: حمید

نام خانوادگی: باقری نژاد

عنوان: کارشناس اصلاحات اراضی

شماره تلفن: 37913172

پست الکترونیک: h.bagheri@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 172

متن / HTML

h.eslahi@agri-es.ir

نام: حسین

نام خانوادگی: اصلاحی

عنوان: کارشناس اصلاحات اراضی

شماره تلفن: 37913172

پست الکترونیک: h.eslahi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 172

متن / HTML

m.zamani@agri-es.ir

نام: محمد

نام خانوادگی: زمانی علویجه

عنوان: کارشناس اصلاحات اراضی

شماره تلفن: 37913172

پست الکترونیک: m.zamani@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 172

متن / HTML

cadastre@agri-es.ir

نام: مجید

نام خانوادگی: جبل عاملی

عنوان: رئیس اداره مهندسی و حدنگاری (کاداستر)

شماره تلفن: 37913181

پست الکترونیک: cadastre@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 181

متن / HTML

m.sane@agri-es.ir

نام: سیدمحمدرضا

نام خانوادگی: میرصانع

عنوان: کارشناس سیستم اطلاعات جفرافیائی (GIS)

شماره تلفن: 37913184

پست الکترونیک: m.sane@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 184

متن / HTML

g_babasafari@agri-es.ir

نام: غلامرضا

نام خانوادگی: باباصفری

عنوان: کارشناس سنجش از دور

شماره تلفن: 37913184

پست الکترونیک: g_babasafari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 184

متن / HTML

r.fatemi@agri-es.ir

نام: سیدرحمن

نام خانوادگی: فاطمی

عنوان: کارشناس سنجش از دور

شماره تلفن: 37913184

پست الکترونیک: r.fatemi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 184

متن / HTML

k.soleimani@agri-es.ir

نام: کورش

نام خانوادگی: سلیمانی

عنوان: مسئول دبیرخانه هیئت نظارت

شماره تلفن: 37913123

پست الکترونیک: k.soleimani@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 123

متن / HTML

malibiabani@agri-es.ir

نام: ملیحه

نام خانوادگی: بیابانی

عنوان: کارشناس دبیرخانه هیئت نظارت ماده 33

شماره تلفن: 37913124

پست الکترونیک: malibiabani@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 124

متن / HTML

m.seif@agri-es.ir

نام: محمود

نام خانوادگی: سیف اللهی ماربینی

عنوان: کارشناس دبیرخانه هیئت نظارت ماده 33

شماره تلفن: 37913124

پست الکترونیک: m.seif@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 124

متن / HTML

m.dehghani@agri-es.ir

نام: منصور

نام خانوادگی: دهقانی

عنوان: رئیس اداره آمار و اطلاعات امور اراضی

شماره تلفن: 37913127

پست الکترونیک: m.dehghani@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 127

متن / HTML

m.sharifi@agri-es.ir

نام: مرتضی

نام خانوادگی: شریفی

عنوان: کارشناس آمار و اطلاعات امور اراضی

شماره تلفن: 37913126

پست الکترونیک: m.sharifi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 126

متن / HTML

m.alibakhshi@agri-es.ir

نام: مژگان

نام خانوادگی: علی بخشی

عنوان: کارشناس آمار و اطلاعات امور اراضی

شماره تلفن: 37913126

پست الکترونیک: m.alibakhshi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 126

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: مسعود

نام خانوادگی: نظری

عنوان: مسئول بایگانی امور اراضی

شماره تلفن: 37913158

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 158

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: حمید

نام خانوادگی: بهشتی

عنوان: بایگان

شماره تلفن: 37913158

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 158

 
  نظرسنجي
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 47283

عالی : 94%
خوب : 4%
متوسط : 1%
ضعیف : 1%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 194
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 194

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 21028759
Visitors بازديد هاي امروز: 366
Visitors بازديد هاي ديروز: 6020

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1398/03/30 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا