ورود |  عضويت|  EN
دوشنبه 30 اردیبهشت ماه 1398
 
  معرفی مدیر و پرسنل مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
جمشید اسکندریمدیر هماهنگی ترویج کشاورزی tarvij@agri-es.ir 37913144 - 03137913060
محمد اکبریمعاون مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی m.akbari@agri-es.ir 37913142 - 031 
مصطفی ذوالفقاریدفتردار مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی m-zolfaghari@agri-es.ir 37913143 - 031 
مهدی پوریای ولیرئیس اداره ترویج m.pouriavali@agri-es.ir 37913137 - 031 
قدرت ا... مالوردیکارشناس اداره ترویج gh.malverdi@agri-es.ir 37913132 - 031 
فرزاد شیرازیکارشناس اداره ترویج tarvij@agri-es.ir 37913138 - 031 
هوشنگ شهرياریرئیس اداره رسانه های آموزشی h.shahriari@agri-es.ir 37913135 - 031 
علیرضا برجیانکارشناس اداره رسانه های آموزشی alireza.borjian@agri-es.ir 37913134 - 031 
-- - - 
سیدقاسم موسویکارشناس اداره رسانه های آموزشی gh-mousavi@agri-es.ir 37913136 - 031 
حمید حمصیانرئیس اداره پشتیبانی و شبکه ترویج h.hemmasian@agri-es.ir 37913131 - 031 
محمد قدیریکارشناس تحهیز شبکه ترویج و تشکل ها tarvij@agri-es.ir 37913138 - 031 
مرتضی علی اکبر سیچانیرئیس اداره آموزش بهره برداران و مسئول دبیرخانه کمیته انتخاب نمونه ها m.sichani@agri-es.ir 37913129 - 031 
سیدعلی اصغر مصطفویکارشناس اداره آموزش بهره برداران tarvij@agri-es.ir 37913129 - 031 
زهره مانیرئیس اداره آموزش زنان روستائی mani@agri-es.ir 37913128 - 031 
مژگان دهقانیکارشناس آموزش رنان روستائی m.dehghani@agri-es.ir 37913128 - 031 
حمیدرضا مطاعیمسئول موزه دائمی ترویج m.motaei@agri-es.ir 37913140 - 37808150 - 031 
رسول فزوهکارشناس برنامه ریزی و آموزشی r.fozveh@agri-es.ir 37913140 - 031 
محمد نادریافسر رابط سازمان tarvij@agri-es.ir 37913131 - 031 
متن / HTML

tarvij@agri-es.ir

نام: جمشید

نام خانوادگی: اسکندری

عنوان: مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی

شماره تلفن: 37913144

پست الکترونیک: tarvij@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 144

متن / HTML

m.akbari@agri-es.ir

نام: محمد

نام خانوادگی: اکبری

عنوان: معاون مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

شماره تلفن: 37913142

پست الکترونیک: m.akbari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 142

متن / HTML

m.zolfaghari@agri-es.ir

نام: مصطفی

نام خانوادگی: ذوالفقاری

عنوان: مسئول دفتر مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

شماره تلفن: 379133143

پست الکترونیک: m.zolfaghari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 143

متن / HTML

m.pouriavali@agri-es.ir

نام: مهدی

نام خانوادگی: پوریای ولی

عنوان: رئیس اداره ترویج

شماره تلفن: 37913137

پست الکترونیک: m.pouriavali@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 137

متن / HTML

gh.malverdi@agri-es.ir

نام: قدرت اله

نام خانوادگی: مالوردی

عنوان: کارشناس اداره ترویج

شماره تلفن: 37913132

پست الکترونیک: gh.malverdi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 132

متن / HTML

tarvij@agri-es.ir

نام: فرزاد

نام خانوادگی: شیرازی

عنوان: کارشناس اداره ترویج

شماره تلفن: 37913138

پست الکترونیک: tarvij@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 138

متن / HTML

h.shahriari@agri-es.ir

نام: هوشنگ

نام خانوادگی: شهریاری

عنوان: رئیس اداره رسانه های آموزشی

شماره تلفن: 37913135

پست الکترونیک: h.shahriari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 135

متن / HTML

alireza.borjian@agri-es.ir

نام: علیرضا

نام خانوادگی: برجیان

عنوان: کارشناس اداره رسانه های آموزشی

شماره تلفن: 37913134

پست الکترونیک: alireza.borjian@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 134

متن / HTML

m.sichani@agri-es.ir

نام: مرتضی

نام خانوادگی: علی اکبر سیجانی

عنوان: کارشناس اداره رسانه های آموزشی

شماره تلفن: 37913133

پست الکترونیک: m.sichani@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 133

متن / HTML

gh.mousavi@agri-es.ir

نام: سیدقاسم

نام خانوادگی: موسوی

عنوان: کارشناس اداره رسانه های آموزشی

شماره تلفن: 37913136

پست الکترونیک: gh.mousavi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 136

متن / HTML

h.hemmasian@agri-es.ir

نام: حمید

نام خانوادگی: حمصیان

عنوان: رئیس اداره پشتیبانی و شبکه ترویج

شماره تلفن: 37913131

پست الکترونیک: h.hemmasian@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 131

متن / HTML

tarvij@agri-es.ir

نام: محمد

نام خانوادگی: قدیری

عنوان: کارشناس تجهیز شبکه ترویج و تشکل ها

شماره تلفن: 37913138

پست الکترونیک: tarvij@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 138

متن / HTML

m.sichani@agri-es.ir

نام: همایون

نام خانوادگی: حاتمی

عنوان: سرپرست اداره آموزش بهره برداران و مسئول دبیرخانه کمیته انتخاب نمونه ها

شماره تلفن: 37913129

پست الکترونیک: m.sichani@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 129

متن / HTML

tarvij@agri-es.ir

نام: سیدعلی اصغر

نام خانوادگی: مصطفوی

عنوان: کارشناس اداره آموزش بهره برداران

شماره تلفن: 37913129

پست الکترونیک: tarvij@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 129

متن / HTML

mani@agri-es.ir

نام: زهره

نام خانوادگی: مانی

عنوان: رئیس اداره آموزش زنان روستائی

شماره تلفن: 37913128

پست الکترونیک: mani@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 128

متن / HTML

m.dehghani@agri-es.ir

نام: مژگان

نام خانوادگی: دهقانی

عنوان: کارشناس اداره آموزش زنان روستائی

شماره تلفن: 37913128

پست الکترونیک: m.dehghani@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 128

متن / HTML

m.motaei@agri-es.ir

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: مطاعی

عنوان: مسئول موزه دائمی ترویج

شماره تلفن: 37913140 - 37808150

پست الکترونیک: m.motaei@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 140

متن / HTML

r.fozveh@agri-es.ir

نام: رسول

نام خانوادگی: فزوه

عنوان: کارشناس برنامه ریزی آموزشی

شماره تلفن: 37913140

پست الکترونیک: r.fozveh@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 140

متن / HTML

tarvij@agri-es.ir

نام: محمد

نام خانوادگی: نادری

عنوان: افسر رابط سازمان

شماره تلفن: 37913131

پست الکترونیک: tarvij@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 131

 
  نظرسنجي
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 46902

عالی : 94%
خوب : 4%
متوسط : 1%
ضعیف : 1%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 136
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 136

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 20882868
Visitors بازديد هاي امروز: 2384
Visitors بازديد هاي ديروز: 6648

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1398/02/30 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا